×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
แบบฟอร์มต่างๆ
250
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (30 พฤศจิกายน 2560)15
คำร้องขอแจ้งยกเลิกการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (30 พฤศจิกายน 2560)18
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (30 พฤศจิกายน 2560)6
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (30 พฤศจิกายน 2560)4
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (30 พฤศจิกายน 2560)11
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร, ดัดแปลงอาคาร หรือรื้นถอนอาคาร แบบ ข.1 (30 พฤศจิกายน 2560)5
คำขอตรวจค้นเอกสาร, รับรองสำเนาเอกสาร, ใบแทน ( ทะเบียนพาณิชย์ ) (30 พฤศจิกายน 2560)30
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ( ทะเบียนพาณิชย์ ) (30 พฤศจิกายน 2560)9
หนังสือมอบอำนาจ แบบ ท.พ. (30 พฤศจิกายน 2560)15
เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบแบบ ทพ. (30 พฤศจิกายน 2560)21
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบ ทพ. (30 พฤศจิกายน 2560)6
รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์ (30 พฤศจิกายน 2560)5
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน, ร้องทุกข์ทั่วไป (สำหรับ ส.อบต. / ผู้ใหญ่บ้าน) (30 พฤศจิกายน 2560)4
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน, ร้องทุกทั่วไป 1 (30 พฤศจิกายน 2560)8
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (30 พฤศจิกายน 2560)6
15 เรื่อง : 1 หน้า :