×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
4670
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณลานสุสาน หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก (01 สิงหาคม 2562)5
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ (01 สิงหาคม 2562)4
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณลานสุสาน หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก (26 กรกฏาคม 2562)3
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ (26 กรกฏาคม 2562)4
ประกาศ เรื่อง สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ณ ฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว (23 กรกฏาคม 2562)5
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.แช่ช้าง สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 (03 กรกฏาคม 2562)11
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddi (03 กรกฏาคม 2562)9
จำนวนผู้มารับบริการจาก อบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562) (21 มิถุนายน 2562)4
ประกาศการรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ประจำปี 2562 (11 พฤษภาคม 2562)31
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา (10 พฤษภาคม 2562)19
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบแช่ช้าง (20 มีนาคม 2562)31
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมือง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง หมู่ที่ 1-2, 5-6, และหมู่ที่ 8-10 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จัง (28 กุมภาพันธ์ 2562)19
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม (27 กุมภาพันธ์ 2562)10
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาอาคารจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม (27 กุมภาพันธ์ 2562)26
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม (27 กุมภาพันธ์ 2562)23
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมือง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง หมู่ที่ 1-2, 5-6 และหมู่ที่ 8-10 ตำบลแช่ช (27 กุมภาพันธ์ 2562)22
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมือง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง หมู่ที่ 1-2, 5-6 และหมู่ที่ 8-10 (27 กุมภาพันธ์ 2562)14
ประกาศผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ (06 กุมภาพันธ์ 2562)26
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับการอบรม พร้อมทั้งประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 , การดำเนินงานแผนรณรงค์ “แยกก่อนท (25 มกราคม 2562)5
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับการอบรม พร้อมทั้งประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 , การดำเนินงานแผนรณรงค์ “แยกก่อนท (25 มกราคม 2562)4
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับการอบรม พร้อมทั้งประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 , การดำเนินงานแผนรณรงค์ “แยกก่อนท (24 มกราคม 2562)2
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับการอบรม พร้อมทั้งประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 , การดำเนินงานแผนรณรงค์ “แยกก่อนท (24 มกราคม 2562)5
ขอประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อบต.แช่ช้าง (11 มกราคม 2562)16
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ปีงบประมาณ 2561 (11 ธันวาคม 2561)11
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและห้องเก็บของ (26 พฤศจิกายน 2561)19
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและห้องเก็บของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (04 ธันวาคม 2561)3
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและห้องเก็บของ (26 พฤศจิกายน 2561)5
ประกาศ เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดกระทงฝีมือ - ดอกไม้สด (19 พฤศจิกายน 2561)16
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ม.1 บ้านดอยยาว (08 พฤศจิกายน 2561)15
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้้ำ คสล. ม.4 บ้านดงขี้เหล็ก (08 พฤศจิกายน 2561)9
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังและหินคลุก ม.3 บ้านป่าเปา (08 พฤศจิกายน 2561)29
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าางถนนลูกรังและหินคลุก(บริเวณถนนเลียบคลองชลประทานลำเหมืองเปา) หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา (01 พฤศจิกายน 2561)5
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว (01 พฤศจิกายน 2561)1
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก (เพื่อขยายผิวจราจร) หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก (01 พฤศจิกายน 2561)17
ประกาศสรุปจำนวนผู้มารับบริการจากอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (31 ตุลาคม 2561)32
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.6 บ้านป่าไผ่เหนือ (29 ตุลาคม 2561)29
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังและหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ม. 5 บ้านดอนปีน (29 ตุลาคม 2561)24
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม (26 ตุลาคม 2561)10
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม (26 ตุลาคม 2561)15
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม (26 ตุลาคม 2561)19
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (26 ตุลาคม 2561)10
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ (26 ตุลาคม 2561)14
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม (26 ตุลาคม 2561)34
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ (26 ตุลาคม 2561)15
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม (26 ตุลาคม 2561)11
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม (บริเวณซอย 9/1 และซอย 9/6) (26 ตุลาคม 2561)5
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว (25 ตุลาคม 2561)28
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก (เพื่อขยายผิวจราจร) หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก (25 ตุลาคม 2561)6
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม (25 ตุลาคม 2561)35
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม (25 ตุลาคม 2561)12
207 เรื่อง : 5 หน้า : 1 [2][3][4] หน้าถัดไป>>