×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
1565
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) (21 มิถุนายน 2562)4
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (14 พฤศจิกายน 2561)9
หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (14 พฤศจิกายน 2561)10
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 ระยะที่ 2 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561) (5 พฤศจิกายน 2561)4
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (29 ตุลาคม 2561)11
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2561 ระยะที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61) (25 พฤษภาคม 2561)33
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 (13 ธันวาคม 2560)6
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560 ระยะที่ 2 (เม.ย.60-ก.ย.60) (07 พฤศจิกายน 2560)10
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (09 ตุลาคม 2560)15
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560 ระยะที่ 1 (ต.ค.59-มี.ค.60) (02 พฤษภาคม 2560)9
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (04 พฤศจิกายน 2559)13
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (17 ตุลาคม 2559)15
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 (30 พฤษภาคม 2559)15
แผนการดำเนินงาน ปี 2559 (4 พฤศจิกายน 2558)2
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 (26 มิถุนายน 2558)16
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2555-2559 (9 มกราคม 2558)20
16 เรื่อง : 1 หน้า :