×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
828
เอกสารแผ่นพับให้ความรู้ เรื่อง ต่อต้านการทุจริต ผลประโยชน์ทันซ้อน (23 พฤษภาคม 2561)8
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (17 มกราคม 2561)8
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (19 พฤษภาคม 2560)22
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (19 พฤษภาคม 2560)10
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (03 พฤษภาคม 2560)1
ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (03 พฤษภาคม 2560)11
6 เรื่อง : 1 หน้า :