×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
งานป้องกันการทุจริต
291
ประกาศอบต.แช่ช้าง เรื่อง มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ อบต.แช่ช้าง (21 มิถุนายน 2562)4
การร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562) (21 มิถุนายน 2562)4
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (21 มิถุนายน 2562)8
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูลจากE-plan nacc) (20 มิถุนายน 2562)4
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (30 มกราคม 2562)4
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูลจากE-plan nacc) (2 มกราคม 2562)7
แบบประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ปีงบประมาณ2561 (9 พฤศจิกายน 2561)7
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน (ข้อมูลจากE-plan nacc) (01 พฤศจิกายน 2561)25
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน (ข้อมูลจากE-plan nacc) (01 พฤศจิกายน 2561)10
การร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (18 ตุลาคม 2561)3
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (17 กันยายน 2561)7
เอกสารแผ่นพับให้ความรู้ เรื่อง ต่อต้านการทุจริต ผลประโยชน์ทันซ้อน (23 พฤษภาคม 2561)6
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (17 มกราคม 2561)24
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ของอบต.แช่ช้าง (08 มกราคม 2561)17
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (19 พฤษภาคม 2560)8
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (19 พฤษภาคม 2560)25
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (03 พฤษภาคม 2560)23
ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (03 พฤษภาคม 2560)21
18 เรื่อง : 1 หน้า :