×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
281
พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 (24 มิถุนายน 2562)2
พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (24 มิถุนายน 2562)9
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 (24 มิถุนายน 2562)13
พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 (24 มิถุนายน 2562)4
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (27 พฤษภาคม 2562)3
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ (16 พฤษภาคม 2562)16
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ (30 เมษายน 2562)8
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (ฉบับที่ ๗) (30 เมษายน 2562)10
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ฑ.ศ.๒๕๖๑ (9 กุมภาพันธ์ 2562)8
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (18 มกราคม 2562)2
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ (25 ธันวาคม 2561)2
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (ฉบับที่ ๖) (18 ธันวาคม 2561)2
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ พ.ศ. ๒ (02 พฤศจิกายน 2561)33
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกส (02 พฤศจิกายน 2561)15
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกส (02 พฤศจิกายน 2561)24
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ (02 พฤศจิกายน 2561)18
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ (24 ตุลาคม 2560)6
พ.ร.บ.การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ (28 กันยายน 2561)39
พ.ร.บ.การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (28 กันยายน 2561)10
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (28 กันยายน 2561)36
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ (26 กันยายน 2561)7
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (20 กันยายน 2561)7
พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (16 มีนาคม 2561)24
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (14 กุมภาพันธ์ 2561)27
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ (25 ธันวาคม 2560)6
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (02 พฤศจิกายน 2560)7
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ (02 พฤศจิกายน 2560)6
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ (02 พฤศจิกายน 2560)7
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (02 ตุลาคม 2560)7
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (02 ตุลาคม 2560)7
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (12 มิถุนายน 2560)32
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ (19 พฤษภาคม 2560)14
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548 (03 กุมภาพันธ์ 2560)6
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ (29 กันยายน 2559)12
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๕ (29 กันยายน 2559)10
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เรื่อง การควบคุมการเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2550 (29 กันยายน 2559)9
36 เรื่อง : 1 หน้า :