×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
แผ่นพับเผยแพร่/เอกสารความรู้
10283
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคเอดส์ (1 ธันวาคม 2561)81
เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน (17 กรกฏาคม 2561)164
คู่มือการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 (เล่ม2) (8 พฤษภาคม 2561)5
คู่มือการสำรวจข้อมูลภาคสนามและการจัดทำแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) (8 พฤษภาคม 2561)20
คู่มือการใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS (8 พฤษภาคม 2561)3
คู่มือการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 (เล่ม1) (8 พฤษภาคม 2561)42
เอกสารประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด (21 กุมภาพันธ์ 2561)92
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม รับฟังปัญหา พร้อมหารือและชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินการโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ อบ (24 มกราคม 2561)7
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน (23 ธันวาคม 2559)11
ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการทำงานของอบต.แช่ช้าง (23 ธันวาคม 2559)3
กระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (23 ธันวาคม 2559)36
ประชาสัมพันธ์ กินอย่างไรห่างไกลโรค 2559 (20 กันยายน 2559)27
ประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (10 กันยายน 2559)24
4 วิธีการจัดการน้ำอุปโภค บริโภค ในชุมชนท้องถิ่น (19 กรกฏาคม 2559)5
15 วิธีประหยัดน้ำ เริ่มทำได้ง่าย ๆ เริ่มจากที่บ้าน (19 กรกฏาคม 2559)34
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก 2559 (12 กรกฏาคม 2559)74
เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยาเสพติด (26 มิถุนายน 2559)5
คู่มือประชาชน (03 มิถุนายน 2559)9
เอกสารความรู้ เรื่องรณรงค์เมาไม่ขับ (1 เมษายน 2559)37
เอกสารประชาสัมพันธ์ งานจดทะเบียนพาณิชย์ (2 มีนาคม 2559)54
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง (24 กุมภาพันธ์ 2559)8
ประกาศ เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำลแช่ช้าง (16 กุมภาพันธ์ 2559)38
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา (24 กุมภาพันธ์ 2559)179
ประชาสัมพันธ์การลดขึ้นตอนการทำงานของ อบต.แช่ช้าง (15 กุมภาพันธ์ 2559)31
กระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (16 มกราคม 2559)36
โรคติดเชื้อไวรัสเมอร์ส อาการ วิธีการเผยแพร่ การป้องกันที่ควรรู้ (08 กรกฏาคม 2558)46
การป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก Hand,Foot and mouth disease (08 กรกฏาคม 2558)27
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (27 พฤษภาคม 2558)25
เอกสารความรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะ (27 กุมภาพันธ์ 2558)26
เอกสารประชาสัมพันธ์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ (24 กุมภาพันธ์ 2558)29
การจัดการความรู้ เรื่อง การแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น (24 กุมภาพันธ์ 2558)57
พระราชบัญญัติศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (24 กุมภาพันธ์ 2558)67
เอกสารแผ่นพับความรู้การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (24 กุมภาพันธ์ 2558)19
แผ่นพับรณรงค์การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ (24 กุมภาพันธ์ 2558)32
แผ่นพับยาเสพติดเป้นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม (24 กุมภาพันธ์ 2558)22
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (19 กุมภาพันธ์ 2558)40
36 เรื่อง : 1 หน้า :