×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
แผนอัตรากำลัง / ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
282
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดอปท. ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น (31 กรกฏาคม 2562)3
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2562 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (31 กรกฏาคม 2562)3
แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ในการขอเครื่องราชฯ ประจำปี 2562 (11 กรกฏาคม 2562)6
ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนข้้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาฯปี 2562 (08 กรกฏาคม 2562)5
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2562 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 (27 มิถุนายน 2562)5
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (04 มิถุนายน 2562)10
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และครู ค.ศ.1 (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2562) (04 มิถุนายน 2562)2
ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และครู ค.ศ.1 (ครั้งที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ วันที่ 1 เมษายน 2562) (04 มิถุนายน 2562)5
ประกาศ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 (04 มิถุนายน 2562)12
ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อน (15 พฤษภาคม 2562)14
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 (11 พฤษภาคม 2562)2
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2562 (ด้านที่ 1) (11 พฤษภาคม 2562)2
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2562 (ด้านที่ 2) (11 พฤษภาคม 2562)2
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2562 (ด้านที่ 3) (11 พฤษภาคม 2562)6
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2562 (ด้านที่ 4) (11 พฤษภาคม 2562)2
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2562 (ด้านที่ 5) (11 พฤษภาคม 2562)2
ประกาศการรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ประจำปี 2562 (11 พฤษภาคม 2562)2
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา (10 พฤษภาคม 2562)5
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 (28 มีนาคม 2562)4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (28 มีนาคม 2562)3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (28 มีนาคม 2562)3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (28 มีนาคม 2562)3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (28 มีนาคม 2562)3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (28 มีนาคม 2562)3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (28 มีนาคม 2562)3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (28 มีนาคม 2562)4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (28 มีนาคม 2562)4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1(สรุปสาระสำคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบคคลข้าราชการหรือพนักงานครูฯ (28 มีนาคม 2562)6
แจ้งมติก.กลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท. (28 มีนาคม 2562)18
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 (28 มีนาคม 2562)15
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (01 มีนาคม 2562)2
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 (06 กุมภาพันธ์ 2562)3
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2561 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 (06 กุมภาพันธ์ 2562)3
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2559 (06 กุมภาพันธ์ 2562)2
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉ.3) พ.ศ.2559(ระบบแท่ง) (06 กุมภาพันธ์ 2562)3
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉ.2) พ.ศ.2551 (06 กุมภาพันธ์ 2562)5
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (06 กุมภาพันธ์ 2562)3
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2561 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (07 ธันวาคม 2561)18
แนวทางการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) (07 ธันวาคม 2561)3
แนวทางการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2562 (07 ธันวาคม 2561)23
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแนห่งในระดับที่สูงของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ (07 ธันวาคม 2561)3
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใ (11 ตุลาคม 2561)3
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (26 กันยายน 2560)9
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) (26 กันยายน 2560)34
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนตำบล (01 กุมภาพันธ์ 2559)11
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) (05 มกราคม 2559)10
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (03 มิถุนายน 2558)2
47 เรื่อง : 1 หน้า :