×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
2976
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน (ซอยอยู่สุข 1) (01 สิงหาคม 2562)3
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา (01 สิงหาคม 2562)3
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (22 กรกฏาคม 2562)2
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น (18 มิถุนายน 2562)3
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มิถุนายน 2562)5
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (08 กุมภาพันธ์ 2562)4
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอย 1 หน้าวัดป่าเปา) หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา (14 กันยายน 2561)11
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก (14 กันยายน 2561)10
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว (14 กันยายน 2561)9
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย (14 กันยายน 2561)4
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม (14 กันยายน 2561)53
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน (14 กันยายน 2561)14
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 กันยายน 2561)17
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (10 กันยายน 2561)5
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างด้านหลัง (10 กันยายน 2561)11
ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก (เพื่อขยายผิวจราจร) หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม (29 สิงหาคม 2561)4
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังและหินคลุกพร้อมปรับเกรดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (29 สิงหาคม 2561)30
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 110-03 หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิธีประ (25 มิถุนายน 2561)8
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 110-03 หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว (25 มิถุนายน 2561)22
ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย (16 มีนาคม 2561)5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.(บริเวณที่ดินสาธารณะหนองน้ำเดิม) หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม (16 มีนาคม 2561)66
ราคากลาง โครงการก่อสร้างทางลูกรัง (บริเวณลำเหมืองใหม่หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 6) (16 มีนาคม 2561)5
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประตูด้านข้าง) (14 มีนาคม 2561)4
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 3 บริเวณหลังวัดดอยยาว) หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว (14 มีนาคม 2561)4
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยท้ายหมู่บ้านก่อนถึงหนองน้ำเดิม) หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม (14 มีนาคม 2561)4
ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำเหมืองภายในหมู่บ้าน จากซอย 1 – ซอย 2) หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว (13 มีนาคม 2561)5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 5 บ้านม่วงชุม) หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม (13 มีนาคม 2561)3
ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก (บริเวณบ้านหมอต๋า-คลองชลประทาน) หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก (16 กุมภาพันธ์ 2561)12
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางและผิวจราจรด้วยดินลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 3,4 และหมู่ที่ 6 (16 กุมภาพันธ์ 2561)21
ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก (บริเวณสายทางบ้านป่าเปา-บวกแหย่ง) หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา (9 กุมภาพันธ์ 2561)36
ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (30 มกราคม 2561)23
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก หมู่ที่ 1, 2 ,4, 5, 6 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (09 มกราคม 2561)11
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก หมู่ที่ 1, 3 ,6 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (09 มกราคม 2561)52
ราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย (09 มกราคม 2561)4
ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา อบต.แช่ช้าง (09 มกราคม 2561)5
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ถึงเดือน กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกว (10 พฤศจิกายน 2560)15
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.110-03 สายทางบ้านดอนปีน-บ้านห้วยไซ หมู่ที่ 4 ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิ (19 กันยายน 2560)3
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วประตูเหล็กทางเข้าที่ว่าการอำเภอสันกำแพง (24 สิงหาคม 2560)35
ราคากลาง โครงการติดตั้งเส้นชะลอความเร็วของยานพาหนะบริเวณจุดเสี่ยงพื้นที่ตำบลแช่ช้าง (24 สิงหาคม 2560)25
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว (24 สิงหาคม 2560)3
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ คสล. อบต.แช่ช้าง (24 สิงหาคม 2560)4
ราคากลาง โครงการขยายผิวจราจร คสล. บริเวณถนนหน้าที่ทำการ อบต.แช่ช้าง (24 สิงหาคม 2560)3
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม (24 สิงหาคม 2560)18
ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (เพื่อขยายผิวจราจร) หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม (24 สิงหาคม 2560)19
ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย (24 สิงหาคม 2560)3
ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย (24 สิงหาคม 2560)38
ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ (24 สิงหาคม 2560)14
ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ (24 สิงหาคม 2560)9
ราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ คสล. 1 ชั้น หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน (24 สิงหาคม 2560)4
ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกและดินลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน (24 สิงหาคม 2560)4
111 เรื่อง : 3 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป>>