×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
ข้อมูลทั่วไป
3125

 

 

ประวัติความเป็นมาของตำบลแช่ช้าง

                  นานมาแล้วมีพ่อค้าไม้ได้นำไม้สักล่องซุงมาตามน้ำแม่ออน  ผ่านมาถึงหมู่บ้านหนึ่ง  และมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้  พ่อค้าไม้ได้นำช้างจำนวนมากมาชักลากไม้สักที่บริเวณดังกล่าวนี้  และสองฝั่งลำน้ำบริเวณนี้มีต้นไผ่ปลูกเรียงราย  เต็มไปหมดสองฝั่งออน  ช้างที่ลากซุงได้นอนแช่น้ำและกินต้นไผ่เป็นอาหารอย่างมีความสุข  ชาวบ้านผ่านไปพบเห็นทุก ๆ วัน  จึงได้ขนานนามเรียก "แช่ช้าง" จนถึงทุกวันนี้

 "คำขวัญตำบลแช่ช้าง"

โคนมเฟื่อง          เนืองแน่น         แดนกุหลาบ

แสนปลื้มปลาบ     ทิวทัศน์           จัดเหมาะสม

เห็นดอยงู            คู่ดอยยาว         คราวได้ชม

น่ารื่นรมย์             ทุกอย่าง          แช่ช้างเรา

 ***************************

อาณาเขต

                  ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นพื้นที่ราบลุ่มด้านทิศใต้ของแม่น้ำแม่ออน และมีคลองชลประทานตัดผ่านในเขตพื้นที่  2 สาย จึงทำให้มีน้ำใช้พอสมควร  สภาพดินฟ้าอากาศทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ  มีแหล่งน้ำทางการเกษตรที่สำคัญ ประกอบด้วย  ชลประทานแม่กวง  และน้ำแม่ออน  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                  ทิศเหนือ          ติดต่อกับ          เทศบาลตำบลสันกำแพง  ตำบลทรายมูล และตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง โดยใช้ลำน้ำแม่ออนเป็นแนวแบ่งเขต

                  ทิศใต้              ติดต่อกับ         ตำบลห้วยยาบ  กิ่งอำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน โดยใช้เหมืองฮ่องอีแจ้เป็นแนวแบ่งเขต

                  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง โดยใช้เหมืองลึกเป็นแนวแบ่งเขต

                  ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ         ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง โดยใช้แนวคันนาเป็นแนวแบ่งเขต

**************************

เขตการปกครอง

ตำบลแช่ช้าง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

                  1.  หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว

                  2.  หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม

                  3.  หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา

                  4.  หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก

                  5.  หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน

                  6.  หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ

                  7.  หมู่ที่ 7 บ้านป่าไผ่กลาง

                  8.  หมู่ที่ 8 บ้านป่าไผ่ใต้

                  9.  หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย

                  10.  หมู่ที่ 10 บ้านแม่ซ้อ - โค้งงาม

                  จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 3 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านป่าไผ่เหนือ    หมู่ที่ 6  อยู่ในเขตเทศบาลประมาณ 78%  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง  บางส่วนอีก 22%   บ้านป่าไผ่ใต้พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล  พื้นที่ส่วนที่อยู่ อบต. ไม่มีจำนวนประชากร   บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงทั้งหมด

**************************

ประชากร

                  ประชาชนของตำบลแช่ช้างส่วนใหญ่เป็นไทยเมือง , ไทยยอง  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,994 คน  แยกเป็นชาย 2,404 คน  หญิง 2,590 คน  ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม  2561 ) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,389 ครัวเรือน  ( ข้อมูล ณ วันที่ เดือนกันยายน  2561 )

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านดอยยาว

269

279

548

2

บ้านม่วงชุม

174

180

354

3

บ้านป่าเปา

361

370

731

4

บ้านดงขี้เหล็ก

432

506

938

5

บ้านดอนปีน

697

781

1,478

6

บ้านป่าไผ่เหนือ

88

83

171

9

บ้านหัวฝาย

183

177

360

10

บ้านแม่ซ้อ - โค้งงาม

200

214

414

รวม

2,404

2,590

4,994

 

***************************

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ

                  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  เช่น ปลูกข้าว  ทำไร่ยาสูบ  ทำสวน  พืชผัก  กระเทียม  พริกขี้หนู  แตงโม  แตงไทย แตงกวา ฯลฯ  นอกจากการเพาะปลูกพืชแล้ว  ยังทำการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โคนม  ควบคู่กับการรับจ้างภายในตำบล  และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

 

**********************

สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม

สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

จำนวน

   4  

  แห่ง 

สถานประกอบการขนาดกลาง

จำนวน

   8

  แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

จำนวน

   5

  แห่ง

 

                     

                                           

 

 

 

 

****************************

สถานประกอบการด้านการบริการ

 

ปั๊มน้ำมัน

 จำนวน

  1 

  แห่ง 

ปั๊มน้ำมันหลอด

 จำนวน

  3 

  แห่ง 

หอพัก

 จำนวน

  5 

  แห่ง 

สถานที่จำหน่ายอาหารและร้านอาหาร

 จำนวน

  3 

  แห่ง 

ร้านค้า

 จำนวน

  29 

  แห่ง 

โรงสีข้าว

 จำนวน

  3 

  แห่ง 

โรงงานบรรจุแก๊ส

 จำนวน

  2 

  แห่ง 

ร้านเสริมสวย

 จำนวน

  3 

  แห่ง 

                                                  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************

สภาพทางสังคม

ด้านการศึกษา

                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา  มีนักเรียนจำนวน  43 คน  และมีครู จำนวน 3 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  

               โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดดอนปีน  โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระบบรวมศูนย์โรงเรียนที่โรงเรียนบ้านแช่ช้าง  ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง

                  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลแช่ช้าง  จำนวน 1 แห่ง

                  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน 8 แห่ง

 

*********************

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                  วัด        จำนวน   4  แห่ง

                  โบสถ์    จำนวน   แห่ง 

 

***************************

ด้านสาธารณสุข

                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  มีจำนวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ บ้านดอยยาว  ตำบลแช่ช้าง  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

                  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จำนวน  5  คน  แยกเป็น ชาย 2 คน  และหญิง 3 คน

                  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100

***************************

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคมและขนส่ง

                  การคมนาคมในตำบลแช่ช้าง  มีเส้นทางหลัก 3 สาย  ประกอบด้วย

                  1.  สายเชียงใหม่ - แม่ออน  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์

                  2.  สายสันกำแพง - บ้านธิ  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์

                  3.  สายแช่ช้าง - ร้องก่องข้าว  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์

การเดินทางเข้าสู่ตำบล

                  ถนนสายเชียงใหม่ – แม่ออน   เริ่มจากสี่แยกดอนจั่น  มาตามเส้นทางถึงสี่แยกบ้านดอยยาว ประมาณ 16 กิโลเมตร  เลี้ยวซ้ายตามถนนบ้านธิ - สันกำแพง  ประมาณ 1 กิโลเมตร  และเลี้ยวขวาเข้าบ้านป่าเปา  เป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร 

 

***************************

 

 

(เมื่อ: )