×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
เบอร์โทร ส.อบต.
1421

รายชื่อ และเบอร์โทรติดต่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง 

เบอร์โทรติดต่อ

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรติดต่อ

1 นายกมล กันทะทา ประธานสภาฯ 088-2606778 088-2510647
2 นายวิชาญ  ปิ่นแก้ว รองประธานสภาฯ 089-9983641 088-2510648
3 นายสมศักดิ์  ไชยแรง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 093-2830192  
4 นายแสวง  ไชยแรง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 083-3236753  
5 นายสมัคร  ยาประสิทธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 087-1933821  
6 นายอนุวัตร  สิทธิน้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 081-3661393  
7 นายพิทักษ์  พรหมวุฒิ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 088-8067951  
8 นายอินสม  มูลคำ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 081-9608126  
9 นายสวัสดิ์  วงค์ใหม่ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 086-9165997  
10 นายนิเวส  มาก๋า สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 087-1897466  
11 นายสรุยุทธ  ปันผาง สมาชิกสภาฯ หมุ่ที่ 6 084-7411842  
12 นายประมวล  ยะกันมูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 082-1941148  
13 นายเฉลิมศักดิ์  แก้วหน้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 083-2024655  
14 นายเจริญ  กุสุยะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 084-6151307  
15 นายรุ่งโรจน์  สมณะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 082-1833295  

 

(เมื่อ: )