×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
เบอร์โทรติดต่อผู้ใหญ่บ้าน
2621

รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรติดต่อ

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

1 บ้านดอยยาว นายเกรียงไกร   ก๋าใจยะ ผู้ใหญ่บ้าน 089-8387199
2 บ้านม่วงชุม นายจรัญ  กิติออน ผู้ใหญ่บ้าน 083-4779504
3 บ้านป่าเปา นายมานิตย์  แก้วแสน ผู้ใหญ่บ้าน 081-7067665
4 บ้านดงขี้เหล็ก นายวสันต์  มูลก้อนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 086-1870678
5 บ้านดอนปีน นายถนัด  มณีจันทร์ กำนัน 082-7592195
6 บ้านป่าไผ่เหนือ นายสุวัฒน์  ปินตาคำ ผู้ใหญ่บ้าน 085-0302730
7 บ้านป่าไผ่กลาง นายการุณ  กันจา ผู้ใหญ่บ้าน 086-9173542
8 บ้านป่าไผ่ใต้ นายประทีป  ไชยวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 089-5596833
9 บ้านหัวฝาย นายสงัด   สุรินทร์ต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 084-0437176
10 บ้านไม้ซ้อ - โค้งงาม นายปฐม  สินธุยี่ ผู้ใหญ่บ้าน 087-3034910 

 

(เมื่อ: )