×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1818

(นางสาวอัญชิษฐา มาก๋า)
นักบริหารงานศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
(จ่าเอกเจษฏาพร แก้วมูล)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวสุปราณี หลวงสา)
ครู ค.ศ.1
(นางอารีวรรณ สิทธิตา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางวิลาวัณย์ บุญตันทา)
ผู้ดูแลเด็ก