×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
สำนักปลัด
2610

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง)
( นางสาวสุทธินันท์ ปัญใจแก้ว)
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
(นางสาวชนิตา ขัติรัตน์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวรุ่งอรุณ วังเค็ม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวกัลยา เจริญสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(พันจ่าอากาศเอก ชาติณรงค์ ชาติท่าค้อ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
(นางสาวพัชรี ไชยเป็ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวอรวิไล ยงพาณิชย์)
นิติกรปฏิบัติการ
(นางณัฏฐนันท์ นันใจ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายชัยเดช โปธิเขียว)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นายวัชรินทร์ รักบุตร)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวิรัตน์ ปาลี )
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวศิริวิมล คำจันทร์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายคุณากร แก้วแสน)
พนักงานจ้างทั่วไป