×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
สภาท้องถิ่น
1855

(นายกมล กันทะทา)
ประธานสภาฯ
(นายวิชาญ ปิ่นแก้ว)
รองประธานสภาฯ
(นายสมศักดิ์ ไชยแรง)
สมาชิก อบต. หมู่ 1
(นายแสวง ไชยแรง)
สมาชิก อบต. หมู่ 1
( นายสมัคร ยาประสิทธิ์)
สมาชิก อบต. หมู่ 2
(นายอนุวัตร สิทธิน้อย)
สมาชิก อบต. หมู่ 2
(นายพิทักษ์ พรหมวุฒิ)
สมาชิก อบต. หมู่ 3
(นายอินสม มูลคำ)
สมาชิก อบต. หมู่ 3
(นายสวัสดิ์ วงค์ใหม่)
สมาชิก อบต. หมู่ 4
(นายนิเวศ มาก๋า)
สมาชิก อบต. หมู่ 4
(นายสรายุทธ ปันผาง)
สมาชิก อบต. หมู่ 6
(นายประมวล ยะกันมูล)
สมาชิก อบต. หมู่ 6
(นายเจริญ กุสุยะ)
สมาชิก อบต. หมู่ 9
(นายรุ่งโรจน์ สมณะ)
สมาชิก อบต. หมู่ 10