×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
ภาพกิจกรรม อบต.แช่ช้าง
3187

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร น้ำเมี้ยง ข้าวแต๋น แกงโฮ๊ะ ตามโครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมอาหารล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 (18 ภาพ) รายการภาพ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอสันกำแพง (4 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ (15 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติที่หน่วยงานได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในระดับสูง จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ (3 ภาพ) รายการภาพ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันกำแพง (6 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง จัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด "แช่ช้างเกมส์" ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (26 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดฝึกอบรมกีฬา "วู้ดบอล" ตามโครงการส่งเสริมกีฬาตำบลแช่ช้าง เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (14 ภาพ) รายการภาพ

องค์กรบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน และพุทธศาสนิกชนตำบลแช่ช้าง ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (7 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ (Long Life Education) เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (12 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และได้จัดกิจกรรมรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและสมาชิก อสม. ตำบลแช่ช้าง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน (13 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรให้แก่ผู้บริหารอบต.แช่ช้าง สมาชิกสภาอบต.แช่ช้าง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของอบต.แช่ช้าง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "ปลูกจิตสำนึกแห่งความดี สร้างภูมิคุ้มกันจิตใจ" โดยวิทยากรและทีมพี่เลี้ยงจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 201 วัดโรงธรรมสามัคคี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (12 ภาพ) รายการภาพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง พร้อมด้วยผู้แทนเกษตรอำเภอสันกำแพง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลแช่ช้าง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (2 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างจัดโครงสืบสานถ่ายทอดภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (13 ภาพ) รายการภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 (10 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างร่วมงานวันท้องถิ่นไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมเป็นจิตอาสาทำความสะอาด ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ (4 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากปัญหามลพิษหมอกควัน ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2562 (11 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562 (5 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างร่วมกับเกษตรอำเภอสันกำแพง จัดการประชุมกลุ่มโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (5 ภาพ) รายการภาพ

การอบรม การประชุม ชี้แจง การดำเนินงานตาม โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ , การดำเนินงานแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” และ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ระหว่าง ผู้นำหมู่บ้าน กับ องค์การบริหารส่วน ตำบลแช่ช้าง การจัด โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ในครั้งนี้ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม ตั้งแต่ต้นทาง จากแหล่งกำเนิด และ มีการคัดแยกอย่างถูกวิธี ๒. การสร้างจิตสำนึกประชาชนและเพิ่มความสามารถของชุมชน ประชาชนในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน แบบบูรณาการ ๔. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทางจากแหล่งกำเนิด นำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ ๕. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลแช่ช้างมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้ ๑. (14 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ "รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม" ในโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคมือถือเก่าผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างทุกท่านมา ณ ที่นี้ (1 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช" ๒๓ ตุลาคม ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง (3 ภาพ) รายการภาพ

ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (10 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ขอเชิญชวนบุคลากรและประชาชนตำบลแช่ช้าง ร่วมกิจกรรม การออกกำลังกายฟิตเนสเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ณ อาคารอเนกประสงค์/ลานกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น. (14 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรให้แก่ผู้บริหารอบต.แช่ช้าง สมาชิกสภาอบต.แช่ช้าง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของอบต.แช่ช้าง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (8 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๖ พรรษา , เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เป็นการดูดซับน้ำตามธรรมชาติ นำความชุ่มชื้นมาสู่ชุมชน เพื่อความสวยงามของสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของตำบลแช่ช้าง และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนตำบลแช่ช้างในการอนุรักษ์ เกิดความห่วงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรม ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านดอนปีน และปลูกต้นไม้บริเวณไหล่ทางถนนบ้านดอนปีนเชื่อมกับถนนเชียงใหม่-แม่ออน (14 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดโครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมอาหารล้านนา อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แกงแค แกงกระด้าง ไส้อั่ว ข้าวเงี้ยว และการรับประทานอาหารแบบล้านนาขันโตก ในวันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง และในการนี้ได้ร่วมกับกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแช่ช้าง จัดกิจกรรมขันโตกเด็กน้อย เพื่อสอนวัฒนธรรมการรับประทานขันโตกล้านนาให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา (11 ภาพ) รายการภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงาน ณ บ้านป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. การสร้างจิตสำนึกประชาชนและเพิ่มความสามารถของชุมชน ประชาชนในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทางจากแหล่งกำเนิด นำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลแช่ช้างมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน (12 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง, กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแช่ช้าง และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (9 ภาพ) รายการภาพ

วันอาทิตย์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมกับ อสม.ตำบลแช่ช้าง ได้ดำเนินการรณรงค์คว่ำกะโหลกกะลากำจัดลูกน้ำยุงลายและสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตาม โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกและเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือประชาชนทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านของท่าน ร่วมกันรณรงค์คว่ำกะโหลกกะลากำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยดำเนินการด้วย มาตรการ ๕ ป. ๑ ข. ดังนี้ ป.ที่ ๑ ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ ๒ เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก ๗ วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง ป.ที่ ๓ ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร ป.ที่ ๔ ปรับ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่งสะอาด ป.ที่ ๕ ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และลงมือทำทันที และ ๑ ข. คือ ขัดล้างไข่ยุงลายที่อาจติดอยู่กันภาชนะต่างๆ (7 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โดยนักพัฒนาชุมชนและนักวิชาการสาธารณสุข ร่วมกับนักกายภาพบำบัดและพยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลสันกำแพงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแช่ช้าง เข้าเยี่ยมบ้านผู้พิการและบริการต่ออายุบัตรประจำตัวผู้พิการ ณ บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ 4 ต.แช่ช้าง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 (7 ภาพ) รายการภาพ

วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมกับ อาสาพัฒนาชุมชนตำบลแช่ช้าง จัดกิจกรรมรณรงค์ขยะรีไซเคิลแลกไข่ ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. การสร้างจิตสำนึกประชาชนและเพิ่มความสามารถของชุมชน ประชาชนในการดูแลรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทางจากแหล่งกำเนิด นำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลแช่ช้างมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน (5 ภาพ) รายการภาพ

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายเสน่ห์ สุภาษิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิณรงค์ ศักดาทร โดยคุณเจนจิรา ศักดาทร เป็นตัวแทนมอบทุนให้แก่นักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง จำนวน 25 ทุน (10 ภาพ) รายการภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลแช่ช้าง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้พื้นฐานในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจของตนเองและสามารถนำไปเผยแพร่เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข เสริมสร้างทัศนคติการดำเนินชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทางเลือกในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นการทำกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพตามความเหมาะสม การพัฒนาสังคม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของตนเอง เพื่อสร้างการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันให้เกิดความคิดและร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชนร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชน (20 ภาพ) รายการภาพ

วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง จัดกิจกรรม/โครงการท้องถิ่นงาม 3ส. สะอาด สวยงาม สุขภาพดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำกิจกรรม 3ส.มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานที่ทำงาน สิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง (4 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้มีการออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (12 ภาพ) รายการภาพ

กิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย (6 ภาพ) รายการภาพ

อบรมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตำบลแช่ช้าง (10 ภาพ) รายการภาพ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทาน) หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 498 เมตร ขออภัยในความไม่สะดวก (11 ภาพ) รายการภาพ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (36 ภาพ) รายการภาพ

การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (12 ภาพ) รายการภาพ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 (29 ภาพ) รายการภาพ

การมอบทุนการศึกษามูลนิธิณรงค์ ศักดาทร ประจำปี 2560 ให้แก่นักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 25 ทุน ๆ ละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดย คุณเจนจิรา ศักดาทร ประธานมูลนิธิณรงค์ ศักดาทร ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2556ณ สำนักงานขายบ้านในฝันโครงการ 4 (15 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างร่วมกับอำเภอสันกำแพง และสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ลำเหมืองลึกบ้านดอยยาว หมู่ที่ 1 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (13 ภาพ) รายการภาพ

กิจกรรม ขยะฮอมเบี้ย ขยะฮอมบุญ เพื่อสมทบเข้ากองทุนบุญขยะ รายได้ทั้งหมดจะมอบให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุตำบล แช่ช้าง เพื่อใช้เป็นสวัสดิการให้แก่ สมาชิกที่เสียชีวิต และ นำไปใช้ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต่อไป ตาม โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (10 ภาพ) รายการภาพ

วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 อบต.แช่ช้างจัดกิจกรรม ขยะแลกไข่ ตาม โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ.หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน. นำโดย คณะผู้บริหาร รองกุลวัฒน์ ศรีสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และทีมงาน อาสาพัฒนาชุมชนตำบลแช่ช้าง (20 ภาพ) รายการภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชรบ. และ สมาชิก อปพร. ตั้งด่านชุมชนที่แยกดอยยาว ม.1 ต.แช่ช้าง ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2560 (3 ภาพ) รายการภาพ

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (23 ภาพ) รายการภาพ

การมอบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพของหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) ให้กับ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่ 6 จำนวน 100,000 บาท (8 ภาพ) รายการภาพ

ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี ณ ลานหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (9 ภาพ) รายการภาพ

80 กิจกรรม : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>