×
ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิม องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Chaechang Subdistrict Administrative Organization

แนะนำผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช่าง
สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ อบต.แช่ช้าง
ระบบสารสนเทศ กถ.
พยากรณ์อากาศ
แผนผังเว็บไซต์หลัก
เมนู : เมนูหลัก (Main)
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
แผนที่แสดงแนวเขตอบต.แช่ช้าง
สถานที่ท่องเที่ยว
โอทอป
เข้าเว็บไซต์เดิม
เมนู : โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
ฝ่ายบริหาร
สภาท้องถิ่น
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยกู้ชีพ - กู้ภัย
เมนู : ภาพ/วิดีโอ กิจกรรม
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ภาพกิจกรรม อบต.แช่ช้าง
เมนู : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจการสภาท้องถิ่นฯ
เมนู : ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ อบต.แช่ช้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผ่นพับเผยแพร่/เอกสารความรู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มต่างๆ
เมนู : เมนูหัวข้อย่อย
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การลดขั้นตอนการทำงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
งานป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ติดต่อเรา
ที่ตั้งหน่วยงาน
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
เบอร์โทร ส.อบต.
เบอร์โทรติดต่อผู้ใหญ่บ้าน
หนังสือราชการกรม
คู่มือกลางสำหรับประชาชน
เมนู : งานบุคคล & Competency
ประเภทบริหารท้องถิ่น
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
ประเภทวิชาการ
ประเภททั่วไป
ครู
แผนอัตรากำลัง / ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
เมนู : งานการเงินและการคลัง
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะการเงิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี