info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มกราคม - กันยายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารมนฌาปนสถาน ม.1 บ้านดอยยาว
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่จอดรถ อบต.แช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 5) หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
สัญญาจ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ม.10 บ้านไม้ซ้อโค้งงาม
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3)
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ม.1 บ้านดอยยาว
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตพื้นที่ อบต.แช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ม.2 บ้านม่วงชุม
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ม.4 บ้านดงขี้เหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ม.6 บ้านป่าไผ่เหนือ
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก เพื่อขยายผิวจราจร ม. 3 บ้านป่าเปา
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางปรับปรุงอาคารที่จอดรถ อบต.แช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตพื้นที่ อบต.แช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก เพื่อขยายผิวจราจร หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 5) หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานาช
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเพื่อประดิษฐานองค์ครูบาศรีวิชัย
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาและลานกิจกรรม หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
ประกาศ สัญญาจ้าง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 8 จุด
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำเวทีสำเร็จรูปพร้อมแผ่นพื้นเวที ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการติดตั้งราวกั้นถนน หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังและหินคลุก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
ประกาศ สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
1 - 50 (ทั้งหมด 109 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ