info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow แผนอัตรากำลัง
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดอปท. ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2562 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ในการขอเครื่องราชฯ ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนข้้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาฯปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2562 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และครู ค.ศ.1 (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2562)
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และครู ค.ศ.1 (ครั้งที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ วันที่ 1 เมษายน 2562)
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
ประกาศ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อน
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2562 (ด้านที่ 1)
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2562 (ด้านที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2562 (ด้านที่ 3)
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2562 (ด้านที่ 4)
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2562 (ด้านที่ 5)
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
ประกาศการรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1(สรุปสาระสำคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบคคลข้าราชการหรือพนักงานครูฯ
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
แจ้งมติก.กลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท.
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2561 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2559
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉ.3) พ.ศ.2559(ระบบแท่ง)
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉ.2) พ.ศ.2551
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2561 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
แนวทางการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
แนวทางการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแนห่งในระดับที่สูงของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใ
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
1 - 42 (ทั้งหมด 42 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ