info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
verified_user ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาของตำบลแช่ช้าง

                  นานมาแล้วมีพ่อค้าไม้ได้นำไม้สักล่องซุงมาตามน้ำแม่ออน  ผ่านมาถึงหมู่บ้านหนึ่ง  และมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้  พ่อค้าไม้ได้นำช้างจำนวนมากมาชักลากไม้สักที่บริเวณดังกล่าวนี้  และสองฝั่งลำน้ำบริเวณนี้มีต้นไผ่ปลูกเรียงราย  เต็มไปหมดสองฝั่งออน  ช้างที่ลากซุงได้นอนแช่น้ำและกินต้นไผ่เป็นอาหารอย่างมีความสุข  ชาวบ้านผ่านไปพบเห็นทุก ๆ วัน  จึงได้ขนานนามเรียก "แช่ช้าง" จนถึงปัจจุบัน

อาณาเขต

                  ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นพื้นที่ราบลุ่มด้านทิศใต้ของแม่น้ำแม่ออน และมีคลองชลประทานตัดผ่านในเขตพื้นที่  2 สาย จึงทำให้มีน้ำใช้พอสมควร  สภาพดินฟ้าอากาศทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ  มีแหล่งน้ำทางการเกษตรที่สำคัญ ประกอบด้วย  ชลประทานแม่กวง  และน้ำแม่ออน  มีอาณาเขตติดต่อ  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลสันกำแพง  ตำบลทรายมูล และ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง โดยใช้ลำน้ำแม่ออนเป็นแนวแบ่งเขต   ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลห้วยยาบ  กิ่งอำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน โดยใช้เหมืองฮ่องอีแจ้เป็นแนวแบ่งเขต  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง โดยใช้เหมืองลึกเป็นแนวแบ่งเขต  และทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง โดยใช้แนวคันนาเป็นแนวแบ่งเขต

เขตการปกครอง

                  ตำบลแช่ช้าง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย     หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว , หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม , หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา , หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก , หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน  , หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ , หมู่ที่ 7 บ้านป่าไผ่กลาง , หมู่ที่ 8 บ้านป่าไผ่ใต้ , หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย  และหมู่ที่ 10 บ้านแม่ซ้อ - โค้งงาม

                  จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง  จำนวน 8 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ บ้านดอยยาว , หมู่ที่ บ้านม่วงชุม , หมู่ที่ บ้านป่าเปา , หมู่ที่ บ้านดงขี้เหล็ก , หมู่ที่ บ้านดอนปีน  , หมู่ที่ บ้านป่าไผ่เหนือ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงประมาณ 78%  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง  บางส่วนอีก 22%   หมู่ที่ บ้านป่าไผ่ใต้  พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล  พื้นที่ส่วนที่อยู่ อบต. ไม่มีจำนวนประชากร , หมู่ที่ บ้านหัวฝาย  และหมู่ที่ 10 บ้านแม่ซ้อ - โค้งงาม

ประชากร

                  ประชาชนของตำบลแช่ช้างส่วนใหญ่เป็นไทยเมือง , ไทยยอง  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,994 คน  แยกเป็นชาย 2,404 คน  หญิง 2,590 คน  ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม  2561 ) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,389 ครัวเรือน  ( ข้อมูล ณ วันที่ เดือนกันยายน  2561 )

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านดอยยาว

269

279

548

2

บ้านม่วงชุม

174

180

354

3

บ้านป่าเปา

361

370

731

4

บ้านดงขี้เหล็ก

432

506

938

5

บ้านดอนปีน

697

781

1,478

6

บ้านป่าไผ่เหนือ

88

83

171

9

บ้านหัวฝาย

183

177

360

10

บ้านแม่ซ้อ - โค้งงาม

200

214

414

รวม

2,404

2,590

4,994

 สภาพเศรษฐกิจ

                     ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  เช่น ปลูกข้าว  ทำไร่ยาสูบ  ทำสวน  พืชผัก  กระเทียม  พริกขี้หนู  แตงโม  แตงไทย แตงกวา ฯลฯ  นอกจากการเพาะปลูกพืชแล้ว  ยังทำการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โคนม  ควบคู่กับการรับจ้างภายในตำบล  และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม


 1. สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่      จำนวน   4   แห่ง 

     2. สถานประกอบการขนาดกลาง                         จำนวน   8   แห่ง     

3. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก                          จำนวน  5   แห่ง

สถานประกอบการด้านการบริการ

                 1. ปั๊มน้ำมัน    จำนวน  1  แห่ง     2. ปั๊มน้ำมันหลอด    จำนวน  3   แห่ง     3. หอพัก    จำนวน  5   แห่ง     

                 4. สถานที่จำหน่ายอาหารและร้านอาหาร   จำนวน   3  แห่ง   

5. ร้านค้า    จำนวน  29  แห่ง     6. โรงสีข้าว     จำนวน  3  แห่ง       

7. โรงงานบรรจุแก๊ส     จำนวน  2  แห่ง       8. ร้านเสริมสวย    จำนวน  3   แห่ง

สภาพทางสังคม

ด้านการศึกษา    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา   มีนักเรียนจำนวน  43 คน  และมีครู จำนวน 3 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561   มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดดอนปีน  โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระบบรวมศูนย์โรงเรียนที่โรงเรียนบ้าน    แช่ช้าง   ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง    มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลแช่ช้าง  จำนวน 1 แห่ง   และมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน 8 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                  วัด   จำนวน   4  แห่ง   และ    โบสถ์    จำนวน   แห่ง 

ด้านสาธารณสุข

                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  มีจำนวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ บ้านดอยยาว  ตำบลแช่ช้าง  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่   มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จำนวน  5  คน  แยกเป็น ชาย 2 คน  และหญิง 3 คน

 การบริการพื้นฐาน

การคมนาคมและขนส่ง    การคมนาคมในตำบลแช่ช้าง  มีเส้นทางหลัก 3 สาย  ประกอบด้วยท   สายเชียงใหม่ - แม่ออน  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์  , สายสันกำแพง - บ้านธิ  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์    และสายแช่ช้าง - ร้องก่องข้าว  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์

การเดินทางเข้าสู่ตำบล   ถนนสายเชียงใหม่ – แม่ออน   เริ่มจากสี่แยกดอนจั่น  มาตามเส้นทางถึงสี่แยกบ้านดอยยาว ประมาณ 16 กิโลเมตร  เลี้ยวซ้ายตามถนนบ้านธิ - สันกำแพง  ประมาณ 1 กิโลเมตร  และเลี้ยวขวาเข้าบ้านป่าเปา  เป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร 

***************************

                 

16 สิงหาคม 2562
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาของตำบลแช่ช้าง

                  นานมาแล้วมีพ่อค้าไม้ได้นำไม้สักล่องซุงมาตามน้ำแม่ออน  ผ่านมาถึงหมู่บ้านหนึ่ง  และมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้  พ่อค้าไม้ได้นำช้างจำนวนมากมาชักลากไม้สักที่บริเวณดังกล่าวนี้  และสองฝั่งลำน้ำบริเวณนี้มีต้นไผ่ปลูกเรียงราย  เต็มไปหมดสองฝั่งออน  ช้างที่ลากซุงได้นอนแช่น้ำและกินต้นไผ่เป็นอาหารอย่างมีความสุข  ชาวบ้านผ่านไปพบเห็นทุก ๆ วัน  จึงได้ขนานนามเรียก "แช่ช้าง" จนถึงปัจจุบัน

อาณาเขต

                  ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นพื้นที่ราบลุ่มด้านทิศใต้ของแม่น้ำแม่ออน และมีคลองชลประทานตัดผ่านในเขตพื้นที่  2 สาย จึงทำให้มีน้ำใช้พอสมควร  สภาพดินฟ้าอากาศทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ  มีแหล่งน้ำทางการเกษตรที่สำคัญ ประกอบด้วย  ชลประทานแม่กวง  และน้ำแม่ออน  มีอาณาเขตติดต่อ  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลสันกำแพง  ตำบลทรายมูล และ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง โดยใช้ลำน้ำแม่ออนเป็นแนวแบ่งเขต   ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลห้วยยาบ  กิ่งอำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน โดยใช้เหมืองฮ่องอีแจ้เป็นแนวแบ่งเขต  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง โดยใช้เหมืองลึกเป็นแนวแบ่งเขต  และทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง โดยใช้แนวคันนาเป็นแนวแบ่งเขต

เขตการปกครอง

                  ตำบลแช่ช้าง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย     หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว , หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม , หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา , หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก , หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน  , หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ , หมู่ที่ 7 บ้านป่าไผ่กลาง , หมู่ที่ 8 บ้านป่าไผ่ใต้ , หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย  และหมู่ที่ 10 บ้านแม่ซ้อ - โค้งงาม

                  จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง  จำนวน 8 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ บ้านดอยยาว , หมู่ที่ บ้านม่วงชุม , หมู่ที่ บ้านป่าเปา , หมู่ที่ บ้านดงขี้เหล็ก , หมู่ที่ บ้านดอนปีน  , หมู่ที่ บ้านป่าไผ่เหนือ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงประมาณ 78%  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง  บางส่วนอีก 22%   หมู่ที่ บ้านป่าไผ่ใต้  พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล  พื้นที่ส่วนที่อยู่ อบต. ไม่มีจำนวนประชากร , หมู่ที่ บ้านหัวฝาย  และหมู่ที่ 10 บ้านแม่ซ้อ - โค้งงาม

ประชากร

                  ประชาชนของตำบลแช่ช้างส่วนใหญ่เป็นไทยเมือง , ไทยยอง  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,994 คน  แยกเป็นชาย 2,404 คน  หญิง 2,590 คน  ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม  2561 ) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,389 ครัวเรือน  ( ข้อมูล ณ วันที่ เดือนกันยายน  2561 )

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านดอยยาว

269

279

548

2

บ้านม่วงชุม

174

180

354

3

บ้านป่าเปา

361

370

731

4

บ้านดงขี้เหล็ก

432

506

938

5

บ้านดอนปีน

697

781

1,478

6

บ้านป่าไผ่เหนือ

88

83

171

9

บ้านหัวฝาย

183

177

360

10

บ้านแม่ซ้อ - โค้งงาม

200

214

414

รวม

2,404

2,590

4,994

 สภาพเศรษฐกิจ

                     ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  เช่น ปลูกข้าว  ทำไร่ยาสูบ  ทำสวน  พืชผัก  กระเทียม  พริกขี้หนู  แตงโม  แตงไทย แตงกวา ฯลฯ  นอกจากการเพาะปลูกพืชแล้ว  ยังทำการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โคนม  ควบคู่กับการรับจ้างภายในตำบล  และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม


 1. สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่      จำนวน   4   แห่ง 

     2. สถานประกอบการขนาดกลาง                         จำนวน   8   แห่ง     

3. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก                          จำนวน  5   แห่ง

สถานประกอบการด้านการบริการ

                 1. ปั๊มน้ำมัน    จำนวน  1  แห่ง     2. ปั๊มน้ำมันหลอด    จำนวน  3   แห่ง     3. หอพัก    จำนวน  5   แห่ง     

                 4. สถานที่จำหน่ายอาหารและร้านอาหาร   จำนวน   3  แห่ง   

5. ร้านค้า    จำนวน  29  แห่ง     6. โรงสีข้าว     จำนวน  3  แห่ง       

7. โรงงานบรรจุแก๊ส     จำนวน  2  แห่ง       8. ร้านเสริมสวย    จำนวน  3   แห่ง

สภาพทางสังคม

ด้านการศึกษา    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา   มีนักเรียนจำนวน  43 คน  และมีครู จำนวน 3 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561   มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดดอนปีน  โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระบบรวมศูนย์โรงเรียนที่โรงเรียนบ้าน    แช่ช้าง   ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง    มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลแช่ช้าง  จำนวน 1 แห่ง   และมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน 8 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                  วัด   จำนวน   4  แห่ง   และ    โบสถ์    จำนวน   แห่ง 

ด้านสาธารณสุข

                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  มีจำนวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ บ้านดอยยาว  ตำบลแช่ช้าง  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่   มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จำนวน  5  คน  แยกเป็น ชาย 2 คน  และหญิง 3 คน

 การบริการพื้นฐาน

การคมนาคมและขนส่ง    การคมนาคมในตำบลแช่ช้าง  มีเส้นทางหลัก 3 สาย  ประกอบด้วยท   สายเชียงใหม่ - แม่ออน  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์  , สายสันกำแพง - บ้านธิ  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์    และสายแช่ช้าง - ร้องก่องข้าว  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์

การเดินทางเข้าสู่ตำบล   ถนนสายเชียงใหม่ – แม่ออน   เริ่มจากสี่แยกดอนจั่น  มาตามเส้นทางถึงสี่แยกบ้านดอยยาว ประมาณ 16 กิโลเมตร  เลี้ยวซ้ายตามถนนบ้านธิ - สันกำแพง  ประมาณ 1 กิโลเมตร  และเลี้ยวขวาเข้าบ้านป่าเปา  เป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร 

***************************

                 

16 สิงหาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ