info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2

ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130

โทร.053-381035 โทรสาร. 053-331107

E-mail : Chaechangsao@gmail.com

 

15 สิงหาคม 2562

การติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2

ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130

โทร.053-381035 โทรสาร. 053-331107

E-mail : Chaechangsao@gmail.com

 

15 สิงหาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

rss2589

- จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาและลานกิจกรรม หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง283 เมื่อ 2019-09-10

- ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง152 เมื่อ 2019-09-10

- จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง211 เมื่อ 2019-09-10

- จ้างจัดทำอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชนตำบลแช่ช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง332 เมื่อ 2019-09-10