info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
home ยุทธศาสตร์-วิสัยทัศน์-และพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

1.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

 คุณภาพชีวิตดี  เศรษฐกิจดี  มีความรู้ที่ทันสมัย 

ใส่ใจวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม                           

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 2.  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

             1 . จัดให้มีและบำรุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             2.  บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

             3 . ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพ

             4.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             5   ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

             6 . อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

             7. พัฒนา อบต.ให้เป็นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

 3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

             1.  การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว

             2.  ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้พอเพียง

                  3.  เด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษา มีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น

             4 . สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลภาวะ

             5.  ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี

             6.  ประเพณีวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้

                  7.  อบต.แช่ช้าง มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

16 สิงหาคม 2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พันธกิจ          จัดให้มีและบำรุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์    การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อย่างน้อย ร้อยละ 90

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.พัฒนาด้านการคมนาคมและการติดต่อสื่อสารให้มีความสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง

 

มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

2. พัฒนาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ระบบน้ำได้มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอ

3.ปรับปรุงระบบการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ

มีระบบการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะที่ได้มาตรฐานขึ้น

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์  ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้พอเพียง

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดี อย่างน้อยร้อยละ90

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม

2.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนตลออจนการรณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย

3.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนใน

ชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

พันธกิจ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลภาวะ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ชุมชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อม

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

2.การควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะ

จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการบำบัดและจัดการขยะเพิ่มขึ้น

4. ยุทธศาสตร์การด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ         อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

เป้าประสงค์ ประเพณีวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ประชาชนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา  ร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 90

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา และจริยธรรมประชาชน

ร้อยละของประชาชนในตำบลแช่ช้างเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีเพิ่มขึ้น

2.การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนประชาชนร่วมบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น

 

16 สิงหาคม 2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (ต่อ)

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

พันธกิจ 1. ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

          2. ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพ

เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี

     2. เด็กเยาวชนได้รับการศึกษามีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น อย่างน้อย ร้อยละ90

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามอัธยาศัย

2. การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น

3. การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตมากขึ้น

6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

พันธกิจ 1. ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

          2. ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพ

เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี

      2. เด็กเยาวชนได้รับการศึกษามีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น อย่างน้อย ร้อยละ90

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามอัธยาศัย

2. การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น

3. การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตมากขึ้น

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พันธกิจ   พัฒนา อบต.ให้เป็นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์    อบต.แช่ช้าง มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล      

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  การบริหารงานของ อบต.มีความประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการ

ให้บริการจาก อบต.

2. การพัฒนาองค์กรสำนักงานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

มีการสนับสนุน  ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

3. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับ

บริการจาก อบต.

16 สิงหาคม 2562
ยุทธศาสตร์-วิสัยทัศน์-และพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

1.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

 คุณภาพชีวิตดี  เศรษฐกิจดี  มีความรู้ที่ทันสมัย 

ใส่ใจวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม                           

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 2.  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

             1 . จัดให้มีและบำรุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             2.  บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

             3 . ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพ

             4.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             5   ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

             6 . อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

             7. พัฒนา อบต.ให้เป็นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

 3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

             1.  การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว

             2.  ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้พอเพียง

                  3.  เด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษา มีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น

             4 . สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลภาวะ

             5.  ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี

             6.  ประเพณีวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้

                  7.  อบต.แช่ช้าง มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

16 สิงหาคม 2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พันธกิจ          จัดให้มีและบำรุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์    การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อย่างน้อย ร้อยละ 90

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.พัฒนาด้านการคมนาคมและการติดต่อสื่อสารให้มีความสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง

 

มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

2. พัฒนาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ระบบน้ำได้มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอ

3.ปรับปรุงระบบการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ

มีระบบการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะที่ได้มาตรฐานขึ้น

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์  ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้พอเพียง

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดี อย่างน้อยร้อยละ90

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม

2.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนตลออจนการรณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย

3.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนใน

ชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

พันธกิจ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลภาวะ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ชุมชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อม

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

2.การควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะ

จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการบำบัดและจัดการขยะเพิ่มขึ้น

4. ยุทธศาสตร์การด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ         อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

เป้าประสงค์ ประเพณีวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ประชาชนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา  ร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 90

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา และจริยธรรมประชาชน

ร้อยละของประชาชนในตำบลแช่ช้างเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีเพิ่มขึ้น

2.การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนประชาชนร่วมบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น

 

16 สิงหาคม 2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (ต่อ)

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

พันธกิจ 1. ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

          2. ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพ

เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี

     2. เด็กเยาวชนได้รับการศึกษามีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น อย่างน้อย ร้อยละ90

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามอัธยาศัย

2. การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น

3. การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตมากขึ้น

6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

พันธกิจ 1. ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

          2. ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพ

เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี

      2. เด็กเยาวชนได้รับการศึกษามีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น อย่างน้อย ร้อยละ90

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามอัธยาศัย

2. การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น

3. การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตมากขึ้น

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พันธกิจ   พัฒนา อบต.ให้เป็นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์    อบต.แช่ช้าง มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล      

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  การบริหารงานของ อบต.มีความประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการ

ให้บริการจาก อบต.

2. การพัฒนาองค์กรสำนักงานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

มีการสนับสนุน  ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

3. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับ

บริการจาก อบต.

16 สิงหาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ