info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
account_box สำนักปลัด

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง)
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง)
( นางสาวสุทธินันท์ ปัญใจแก้ว)
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
( นางสาวสุทธินันท์ ปัญใจแก้ว)
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
(นางสาวชนิตา ขัติรัตน์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวชนิตา ขัติรัตน์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวรุ่งอรุณ วังเค็ม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวรุ่งอรุณ วังเค็ม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวกัลยา เจริญสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวกัลยา เจริญสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(พันจ่าอากาศเอก ชาติณรงค์ ชาติท่าค้อ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
(พันจ่าอากาศเอก ชาติณรงค์ ชาติท่าค้อ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
(นางสาวพัชรี ไชยเป็ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวพัชรี ไชยเป็ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวอรวิไล ยงพาณิชย์)
นิติกรปฏิบัติการ
(นางสาวอรวิไล ยงพาณิชย์)
นิติกรปฏิบัติการ
(นางณัฏฐนันท์ นันใจ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางณัฏฐนันท์ นันใจ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายชัยเดช โปธิเขียว)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นายชัยเดช โปธิเขียว)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นายวัชรินทร์ รักบุตร)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวัชรินทร์ รักบุตร)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวิรัตน์ ปาลี )
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวิรัตน์ ปาลี )
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวศิริวิมล คำจันทร์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวศิริวิมล คำจันทร์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษณะ แก้วมน)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษณะ แก้วมน)
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ