info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

group ฝ่ายบริหาร

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นายสุภัค วงศ์สุวรรณ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นายสุภัค วงศ์สุวรรณ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นายกุลวัฒน์ ศรีสุข)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นายกุลวัฒน์ ศรีสุข)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นางสายพิน ไชยแยง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นางสายพิน ไชยแยง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

rss2718

- จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563171 เมื่อ 2019-09-11