ชื่อเรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อน
ชื่อไฟล์ : F0yqDhlThu81812.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้