ชื่อเรื่อง: ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใ    ชื่อไฟล์: YiVFuf0Thu84322.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้