องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.แช่ช้าง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 15
เดือนนี้11,165
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)84,590
ทั้งหมด 280,000

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การงดเผาในที่โล่งทุกชนิด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

play_arrow ประกาศราคากลาง

camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ แล้วเสร็จ (2 ภาพ)
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว (6 ภาพ)
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการขยายไหล่ทางบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา (6 ภาพ)
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมการโครงการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมคำแสน ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง (2 ภาพ)
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินโครงการขยายไหล่ทางบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา (6 ภาพ)
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการงานก่อสร้างลานกีฬา ม.9 บ้านหัวฝาย (4 ภาพ)
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “โครงการรวมพลังจิตอาสา 1,000 กล้าเพื่อคนสันกำแพง (1,000 trees for all)” โดยร่วมกันปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ณ...
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย (6 ภาพ)
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
30/05/2566
30/05/2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566
[กำหนดการฯ]
กค.
30/05/2566
30/05/2566
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สน.บถ.
29/05/2566
30/05/2566
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
26/05/2566
29/05/2566
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ