องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ของอบต. พ.ศ.2558
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การการจัดทำแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตของอบต.แช่ช้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัดลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างฯ ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file การจัดทำโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมของข้าราชการ พนักงานตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศอบต.แช่ช้าง เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น (พนักงานดีเด่น) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สรุประเบียบการลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เอกสารแจ้งเวียน (การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศอบต.แช่ช้าง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file การจัดทำโครงการสร้างความผูกพันภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯ (พนักงานดีเด่น) ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file การจัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและให้บริการประชาชนดีเด่น (พนักงานดีเด่น) ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file การจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพทางกายสำหรับข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2