องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง และการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 256 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2565)
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2565)
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2565)
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file คำสั่งการรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file คำสั่งการมอบอำนาจของนายกอบต.แช่ช้าง ให้รองนายกอบต.แช่ช้างปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file คำสั่งการมอบอำนาจของปลัดอบต.แช่ช้าง ให้หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แช่ช้างปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file คำสั่งปรับปรุงแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา ของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ปลัดมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1