องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานที่ปลัดมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประจำปี พ.ศ.2566)
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ประจำปี พ.ศ.2566)
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ประจำปี พ.ศ.2566)
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ประจำปี พ.ศ.2566)
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (ประจำปี พ.ศ.2566)
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คำสั่งปรับปรุงการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และกองการศึกษาฯ ของอบต.แช่ช้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้งมอบอำนาจผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง และการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 256 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file คำสั่งการรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2