องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและครู ค.ศ.1
insert_drive_file ประกาศเเรื่องหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566 ,2/2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/งาน/กิจกรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) (1เมษายน 2565ถึง 30 กันย
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) มติก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู (ครั้งที่ 1) รอบวันที่ 1 เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู (ครั้งที่ี 1) (รอบวันที่ 1 เมษายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 1) รอบวันที่ 1 เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 1) รอบวันที่ 1 เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงนของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงนของพนักงานครู (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศฐานในการคำนวณร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู (ครั้งที่ 1) (รอบวันที่ 1 เมษายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file คำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file (ตัวอย่างการกรอก )แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) มติก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 256 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอบต. พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
1 - 20 (ทั้งหมด 47 รายการ) 1 2 3