องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
account_box กองคลัง
(นางสาวปริศนา วงค์สถาน)
นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 15
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.
โทร : 053-381035 ต่อ 14
( นายยุทธนา ปาลี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 14
(นายวัชรินทร์ ปัญญารัตน์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 13
(นางเอราวัณ วิกัน)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 16
(นางอุษา พงศ์สิมภากรณ์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 053-381035 ต่อ 14
(นางวิไลลักษณ์ ปาลีตา)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 053-381035 ต่อ 16
(นางวาสนา คำเหม้า)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 053-381035 ต่อ 13