องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวสุพิชญ์นันท์ ศิริมงคล)
นักบริหารงานสาธารณสุข (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 12
นายชวลิตร สุขผดุง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
(นางสาวมาลินี เมืองมูล)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 23
(นายรักเกียร์ติ โปธา)
กู้ชีพ-กู้ภัย
โทร : 053-381035 ต่อ 26