องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
home ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมาของตำบลแช่ช้าง นานมาแล้วมีพ่อค้าไม้ได้นำไม้สักล่องซุงมาตามน้ำแม่ออน ผ่านมาถึงหมู่บ้านหนึ่ง และมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ พ่อค้าไม้ได้นำช้างจำนวนมากมาชักลากไม้สักที่บริเวณดังกล่าวนี้ และสองฝั่งลำน้ำบริเวณนี้มีต้นไผ่ปลูกเรียงราย เต็มไปหมดสองฝั่งออน ช้างที่ลากซุงได้นอนแช่น้ำและกินต้นไผ่เป็นอาหารอย่างมีความสุข ชาวบ้านผ่านไปพบเห็นทุก ๆ วัน จึงได้ขนานนามเรียก "แช่ช้าง" จนถึงปัจจุบัน อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นพื้นที่ราบลุ่มด้านทิศใต้ของแม่น้ำแม่ออน และมีคลองชลประทานตัดผ่านในเขตพื้นที่ 2 สาย จึงทำให้มีน้ำใช้พอสมควร สภาพดินฟ้าอากาศทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีแหล่งน้ำทางการเกษตรที่สำคัญ ประกอบด้วย ชลประทานแม่กวง และน้ำแม่ออน มีอาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลสันกำแพง ตำบลทรายมูล และ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง โดยใช้ลำน้ำแม่ออนเป็นแนวแบ่งเขต ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลห้วยยาบ กิ่งอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยใช้เหมืองฮ่องอีแจ้เป็นแนวแบ่งเขต ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง โดยใช้เหมืองลึกเป็นแนวแบ่งเขต และทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง โดยใช้แนวคันนาเป็นแนวแบ่งเขต เขตการปกครอง ตำบลแช่ช้าง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว , หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม , หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา , หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก , หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน , หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ , หมู่ที่ 7 บ้านป่าไผ่กลาง , หมู่ที่ 8 บ้านป่าไผ่ใต้ , หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย และหมู่ที่ 10 บ้านแม่ซ้อ - โค้งงาม จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว , หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม , หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา , หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก , หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน , หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงประมาณ 78% อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง บางส่วนอีก 22% , หมู่ที่ 8 บ้านป่าไผ่ใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล พื้นที่ส่วนที่อยู่ อบต. ไม่มีจำนวนประชากร , หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย และหมู่ที่ 10 บ้านแม่ซ้อ - โค้งงาม ประชากร ประชาชนของตำบลแช่ช้างส่วนใหญ่เป็นไทยเมือง , ไทยยอง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,994 คน แยกเป็นชาย 2,404 คน หญิง 2,590 คน ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,389 ครัวเรือน ( ข้อมูล ณ วันที่ เดือนกันยายน 2561 )
ข้อมูลประชากร

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน/1
สภาพเศรษฐกิจ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ทำไร่ยาสูบ ทำสวน พืชผัก กระเทียม พริกขี้หนู แตงโม แตงไทย แตงกวา ฯลฯ นอกจากการเพาะปลูกพืชแล้ว ยังทำการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคนม ควบคู่กับการรับจ้างภายในตำบล และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม 1. สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง 2. สถานประกอบการขนาดกลาง จำนวน 8 แห่ง 3. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 5 แห่ง สถานประกอบการด้านการบริการ 1. ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง 2. ปั๊มน้ำมันหลอด จำนวน 3 แห่ง 3. หอพัก จำนวน 5 แห่ง 4. สถานที่จำหน่ายอาหารและร้านอาหาร จำนวน 3 แห่ง 5. ร้านค้า จำนวน 29 แห่ง 6. โรงสีข้าว จำนวน 3 แห่ง 7. โรงงานบรรจุแก๊ส จำนวน 2 แห่ง 8. ร้านเสริมสวย จำนวน 3 แห่ง สภาพทางสังคม ด้านการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา มีนักเรียนจำนวน 43 คน และมีครู จำนวน 3 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดดอนปีน โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระบบรวมศูนย์โรงเรียนที่โรงเรียนบ้าน แช่ช้าง ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลแช่ช้าง จำนวน 1 แห่ง และมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด จำนวน 4 แห่ง และ โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง ด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล มีจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 5 คน แยกเป็น ชาย 2 คน และหญิง 3 คน การบริการพื้นฐาน การคมนาคมและขนส่ง การคมนาคมในตำบลแช่ช้าง มีเส้นทางหลัก 3 สาย ประกอบด้วยท สายเชียงใหม่ - แม่ออน เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ , สายสันกำแพง - บ้านธิ เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ และสายแช่ช้าง - ร้องก่องข้าว เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ การเดินทางเข้าสู่ตำบล ถนนสายเชียงใหม่ – แม่ออน เริ่มจากสี่แยกดอนจั่น มาตามเส้นทางถึงสี่แยกบ้านดอยยาว ประมาณ 16 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตามถนนบ้านธิ - สันกำแพง ประมาณ 1 กิโลเมตร และเลี้ยวขวาเข้าบ้านป่าเปา เป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ***************************