องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จว.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 33) พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกรหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565-เมษายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสัมมนาไขปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 รุ่น ประจำเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 8 รุ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แนวข้อสอบเจาะลึกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนกังานครูและบุคลากรทางการศึกษาอบต. พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file แนวทางการประเมินผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ยื่นขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file แจ้งกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท. สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสู poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดดครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ (ระหว่างเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัดสถานศึกษา พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคลของอบต. (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 20) พ.ศ.2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2