องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จว.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 33) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกรหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565-เมษายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสัมมนาไขปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 รุ่น ประจำเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 8 รุ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แนวข้อสอบเจาะลึกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนกังานครูและบุคลากรทางการศึกษาอบต. พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file แนวทางการประเมินผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ยื่นขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file แจ้งกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท. สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสู poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดดครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ (ระหว่างเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัดสถานศึกษา พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2