องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ในหัวข้อ “นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)” โดยนายกิติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลห้วยทราย เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีความตระหนักรู้และสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (11 ภาพ)
ผู้โพส : admin