องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group ฝ่ายบริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นายสุภัค วงศ์สุวรรณ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นายสุภัค วงศ์สุวรรณ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นายกุลวัฒน์ ศรีสุข)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นายกุลวัฒน์ ศรีสุข)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นางสายพิน ไชยแยง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นางสายพิน ไชยแยง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
group ฝ่ายสภา
(นายกมล กันทะทา)
ประธานสภาฯ
(นายกมล กันทะทา)
ประธานสภาฯ
(นายวิชาญ ปิ่นแก้ว)
รองประธานสภาฯ
(นายวิชาญ ปิ่นแก้ว)
รองประธานสภาฯ
(นายสมศักดิ์ ไชยแรง)
สมาชิก อบต. หมู่ 1
(นายสมศักดิ์ ไชยแรง)
สมาชิก อบต. หมู่ 1
(นายแสวง ไชยแรง)
สมาชิก อบต. หมู่ 1
(นายแสวง ไชยแรง)
สมาชิก อบต. หมู่ 1
( นายสมัคร ยาประสิทธิ์)
สมาชิก อบต. หมู่ 2
( นายสมัคร ยาประสิทธิ์)
สมาชิก อบต. หมู่ 2
(นายอนุวัตร สิทธิน้อย)
สมาชิก อบต. หมู่ 2
(นายอนุวัตร สิทธิน้อย)
สมาชิก อบต. หมู่ 2
(นายพิทักษ์ พรหมวุฒิ)
สมาชิก อบต. หมู่ 3
(นายพิทักษ์ พรหมวุฒิ)
สมาชิก อบต. หมู่ 3
(นายอินสม มูลคำ)
สมาชิก อบต. หมู่ 3
(นายอินสม มูลคำ)
สมาชิก อบต. หมู่ 3
(นายสวัสดิ์ วงค์ใหม่)
สมาชิก อบต. หมู่ 4
(นายสวัสดิ์ วงค์ใหม่)
สมาชิก อบต. หมู่ 4
(นายนิเวศ มาก๋า)
สมาชิก อบต. หมู่ 4
(นายนิเวศ มาก๋า)
สมาชิก อบต. หมู่ 4
(นายสรายุทธ ปันผาง)
สมาชิก อบต. หมู่ 6
(นายสรายุทธ ปันผาง)
สมาชิก อบต. หมู่ 6
(นายประมวล ยะกันมูล)
สมาชิก อบต. หมู่ 6
(นายประมวล ยะกันมูล)
สมาชิก อบต. หมู่ 6
(นายเจริญ กุสุยะ)
สมาชิก อบต. หมู่ 9
(นายเจริญ กุสุยะ)
สมาชิก อบต. หมู่ 9
(นายรุ่งโรจน์ สมณะ)
สมาชิก อบต. หมู่ 10
(นายรุ่งโรจน์ สมณะ)
สมาชิก อบต. หมู่ 10
account_box ผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
account_box สำนักปลัด
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง)
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง)
( นางสาวสุทธินันท์ ปัญใจแก้ว)
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
( นางสาวสุทธินันท์ ปัญใจแก้ว)
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
(นางสาวชนิตา ขัติรัตน์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวชนิตา ขัติรัตน์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวรุ่งอรุณ วังเค็ม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวรุ่งอรุณ วังเค็ม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวกัลยา เจริญสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวกัลยา เจริญสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(พันจ่าอากาศเอก ชาติณรงค์ ชาติท่าค้อ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
(พันจ่าอากาศเอก ชาติณรงค์ ชาติท่าค้อ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
(นางสาวพัชรี ไชยเป็ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวพัชรี ไชยเป็ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวอรวิไล ยงพาณิชย์)
นิติกรปฏิบัติการ
(นางสาวอรวิไล ยงพาณิชย์)
นิติกรปฏิบัติการ
(นางณัฏฐนันท์ นันใจ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางณัฏฐนันท์ นันใจ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายชัยเดช โปธิเขียว)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นายชัยเดช โปธิเขียว)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นายวัชรินทร์ รักบุตร)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวัชรินทร์ รักบุตร)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวิรัตน์ ปาลี )
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวิรัตน์ ปาลี )
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวศิริวิมล คำจันทร์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวศิริวิมล คำจันทร์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษณะ แก้วมน)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษณะ แก้วมน)
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองคลัง
(นางสาวปริศนา วงค์สถาน)
นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
(นางสาวปริศนา วงค์สถาน)
นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
(นางอนุชชา ถมเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางอนุชชา ถมเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
( นายยุทธนา ปาลี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
( นายยุทธนา ปาลี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นายวัชรินทร์ ปัญญารัตน์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(นายวัชรินทร์ ปัญญารัตน์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(นางสาวเอราวัณ หมื่นจี้)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางสาวเอราวัณ หมื่นจี้)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางอุษา พงศ์สิมภากรณ์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางอุษา พงศ์สิมภากรณ์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นางวิไลลักษณ์ ปาลีตา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางวิไลลักษณ์ ปาลีตา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางวาสนา คำเหม้า)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางวาสนา คำเหม้า)
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองช่าง
(นายวิทยา ใบบอกบุญ)
นักบริหารงานช่าง(ผู้อำนวยการกองช่าง)
(นายวิทยา ใบบอกบุญ)
นักบริหารงานช่าง(ผู้อำนวยการกองช่าง)
(นายขวัญชัย บุตรป้อ)
นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง)
(นายขวัญชัย บุตรป้อ)
นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง)
(นายธนากร ไชยวาปิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายธนากร ไชยวาปิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
( นางจารุณีย์ ปางจันทร์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
( นางจารุณีย์ ปางจันทร์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นายธนาคาร กองแก้ว)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธนาคาร กองแก้ว)
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวสุพิชญ์นันท์ ศิริมงคล)
นักบริหารงานสาธารณสุข (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
(นางสาวสุพิชญ์นันท์ ศิริมงคล)
นักบริหารงานสาธารณสุข (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
(นางสาวกะรัตเพชร วินิตา)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(นางสาวกะรัตเพชร วินิตา)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(นางสาวมาลินี เมืองมูล)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวมาลินี เมืองมูล)
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวอัญชิษฐา มาก๋า)
นักบริหารงานศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
(นางสาวอัญชิษฐา มาก๋า)
นักบริหารงานศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
(จ่าเอกเจษฏาพร แก้วมูล)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(จ่าเอกเจษฏาพร แก้วมูล)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวสุปราณี หลวงสา)
ครู ค.ศ.1
(นางสาวสุปราณี หลวงสา)
ครู ค.ศ.1
(นางอารีวรรณ สิทธิตา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางอารีวรรณ สิทธิตา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางวิลาวัณย์ บุญตันทา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางวิลาวัณย์ บุญตันทา)
ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยกู้ชีพ---กู้ภัย
(พ.อ.อ.ชาติณรงค์ ชาติท่าค้อ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
(พ.อ.อ.ชาติณรงค์ ชาติท่าค้อ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
(นายพิชัย เพชรไชยา)
กู้ชีพ-กู้ภัย
(นายพิชัย เพชรไชยา)
กู้ชีพ-กู้ภัย
(นายรักเกียรติ โปธา)
กู้ชีพ-กู้ภัย
(นายรักเกียรติ โปธา)
กู้ชีพ-กู้ภัย
(นายภานุพงศ์ ทาทอง)
กู้ชีพ-กู้ภัย
(นายภานุพงศ์ ทาทอง)
กู้ชีพ-กู้ภัย
(นายพิพัฒน์ วงค์นาง)
กู้ชีพ-กู้ภัย
(นายพิพัฒน์ วงค์นาง)
กู้ชีพ-กู้ภัย
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ