info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
account_box กองคลัง

(นางสาวปริศนา วงค์สถาน)
นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
(นางสาวปริศนา วงค์สถาน)
นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
(นางอนุชชา ถมเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางอนุชชา ถมเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
( นายยุทธนา ปาลี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
( นายยุทธนา ปาลี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นายวัชรินทร์ ปัญญารัตน์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(นายวัชรินทร์ ปัญญารัตน์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(นางสาวเอราวัณ หมื่นจี้)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางสาวเอราวัณ หมื่นจี้)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางอุษา พงศ์สิมภากรณ์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางอุษา พงศ์สิมภากรณ์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นางวิไลลักษณ์ ปาลีตา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางวิไลลักษณ์ ปาลีตา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางวาสนา คำเหม้า)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางวาสนา คำเหม้า)
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ