องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

   

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 โทรสาร. 053-331107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารมนฌาปนสถาน ม.1 บ้านดอยยาว
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่จอดรถ อบต.แช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 5) หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน :
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน :
หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ประจำเดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 1
จ้างเช่าสถานีวิทยุ ประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 1
ซื้อชุดพ่นสารเคมี ติดแถบสะท้อนแสงแบบเสื้อ-กางเกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 4
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 5
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 5
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร น้ำเมี้ยง ข้าวแต๋น แกงโฮ๊ะ...
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง...
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง...
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
verified_user ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาของตำบลแช่ช้าง

                  นานมาแล้วมีพ่อค้าไม้ได้นำไม้สักล่องซุงมาตามน้ำแม่ออน  ผ่านมาถึงหมู่บ้านหนึ่ง  และมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้  พ่อค้าไม้ได้นำช้างจำนวนมากมาชักลากไม้สักที่บริเวณดังกล่าวนี้  และสองฝั่งลำน้ำบริเวณนี้มีต้นไผ่ปลูกเรียงราย  เต็มไปหมดสองฝั่งออน  ช้างที่ลากซุงได้นอนแช่น้ำและกินต้นไผ่เป็นอาหารอย่างมีความสุข  ชาวบ้านผ่านไปพบเห็นทุก ๆ วัน  จึงได้ขนานนามเรียก "แช่ช้าง" จนถึงปัจจุบัน

อาณาเขต

                  ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นพื้นที่ราบลุ่มด้านทิศใต้ของแม่น้ำแม่ออน และมีคลองชลประทานตัดผ่านในเขตพื้นที่  2 สาย จึงทำให้มีน้ำใช้พอสมควร  สภาพดินฟ้าอากาศทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ  มีแหล่งน้ำทางการเกษตรที่สำคัญ ประกอบด้วย  ชลประทานแม่กวง  และน้ำแม่ออน  มีอาณาเขตติดต่อ  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลสันกำแพง  ตำบลทรายมูล และ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง โดยใช้ลำน้ำแม่ออนเป็นแนวแบ่งเขต   ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลห้วยยาบ  กิ่งอำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน โดยใช้เหมืองฮ่องอีแจ้เป็นแนวแบ่งเขต  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง โดยใช้เหมืองลึกเป็นแนวแบ่งเขต  และทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง โดยใช้แนวคันนาเป็นแนวแบ่งเขต

เขตการปกครอง

                  ตำบลแช่ช้าง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย     หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว , หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม , หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา , หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก , หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน  , หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ , หมู่ที่ 7 บ้านป่าไผ่กลาง , หมู่ที่ 8 บ้านป่าไผ่ใต้ , หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย  และหมู่ที่ 10 บ้านแม่ซ้อ - โค้งงาม

                  จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง  จำนวน 8 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ บ้านดอยยาว , หมู่ที่ บ้านม่วงชุม , หมู่ที่ บ้านป่าเปา , หมู่ที่ บ้านดงขี้เหล็ก , หมู่ที่ บ้านดอนปีน  , หมู่ที่ บ้านป่าไผ่เหนือ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงประมาณ 78%  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง  บางส่วนอีก 22%   หมู่ที่ บ้านป่าไผ่ใต้  พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล  พื้นที่ส่วนที่อยู่ อบต. ไม่มีจำนวนประชากร , หมู่ที่ บ้านหัวฝาย  และหมู่ที่ 10 บ้านแม่ซ้อ - โค้งงาม

ประชากร

                  ประชาชนของตำบลแช่ช้างส่วนใหญ่เป็นไทยเมือง , ไทยยอง  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,994 คน  แยกเป็นชาย 2,404 คน  หญิง 2,590 คน  ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม  2561 ) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,389 ครัวเรือน  ( ข้อมูล ณ วันที่ เดือนกันยายน  2561 )

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านดอยยาว

269

279

548

2

บ้านม่วงชุม

174

180

354

3

บ้านป่าเปา

361

370

731

4

บ้านดงขี้เหล็ก

432

506

938

5

บ้านดอนปีน

697

781

1,478

6

บ้านป่าไผ่เหนือ

88

83

171

9

บ้านหัวฝาย

183

177

360

10

บ้านแม่ซ้อ - โค้งงาม

200

214

414

รวม

2,404

2,590

4,994

 สภาพเศรษฐกิจ

                     ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  เช่น ปลูกข้าว  ทำไร่ยาสูบ  ทำสวน  พืชผัก  กระเทียม  พริกขี้หนู  แตงโม  แตงไทย แตงกวา ฯลฯ  นอกจากการเพาะปลูกพืชแล้ว  ยังทำการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โคนม  ควบคู่กับการรับจ้างภายในตำบล  และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม


 1. สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่      จำนวน   4   แห่ง 

     2. สถานประกอบการขนาดกลาง                         จำนวน   8   แห่ง     

3. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก                          จำนวน  5   แห่ง

สถานประกอบการด้านการบริการ

                 1. ปั๊มน้ำมัน    จำนวน  1  แห่ง     2. ปั๊มน้ำมันหลอด    จำนวน  3   แห่ง     3. หอพัก    จำนวน  5   แห่ง     

                 4. สถานที่จำหน่ายอาหารและร้านอาหาร   จำนวน   3  แห่ง   

5. ร้านค้า    จำนวน  29  แห่ง     6. โรงสีข้าว     จำนวน  3  แห่ง       

7. โรงงานบรรจุแก๊ส     จำนวน  2  แห่ง       8. ร้านเสริมสวย    จำนวน  3   แห่ง

สภาพทางสังคม

ด้านการศึกษา    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา   มีนักเรียนจำนวน  43 คน  และมีครู จำนวน 3 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561   มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดดอนปีน  โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระบบรวมศูนย์โรงเรียนที่โรงเรียนบ้าน    แช่ช้าง   ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง    มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลแช่ช้าง  จำนวน 1 แห่ง   และมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน 8 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                  วัด   จำนวน   4  แห่ง   และ    โบสถ์    จำนวน   แห่ง 

ด้านสาธารณสุข

                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  มีจำนวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ บ้านดอยยาว  ตำบลแช่ช้าง  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่   มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จำนวน  5  คน  แยกเป็น ชาย 2 คน  และหญิง 3 คน

 การบริการพื้นฐาน

การคมนาคมและขนส่ง    การคมนาคมในตำบลแช่ช้าง  มีเส้นทางหลัก 3 สาย  ประกอบด้วยท   สายเชียงใหม่ - แม่ออน  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์  , สายสันกำแพง - บ้านธิ  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์    และสายแช่ช้าง - ร้องก่องข้าว  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์

การเดินทางเข้าสู่ตำบล   ถนนสายเชียงใหม่ – แม่ออน   เริ่มจากสี่แยกดอนจั่น  มาตามเส้นทางถึงสี่แยกบ้านดอยยาว ประมาณ 16 กิโลเมตร  เลี้ยวซ้ายตามถนนบ้านธิ - สันกำแพง  ประมาณ 1 กิโลเมตร  และเลี้ยวขวาเข้าบ้านป่าเปา  เป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร 

***************************

                 

16 สิงหาคม 2562
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาของตำบลแช่ช้าง

                  นานมาแล้วมีพ่อค้าไม้ได้นำไม้สักล่องซุงมาตามน้ำแม่ออน  ผ่านมาถึงหมู่บ้านหนึ่ง  และมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้  พ่อค้าไม้ได้นำช้างจำนวนมากมาชักลากไม้สักที่บริเวณดังกล่าวนี้  และสองฝั่งลำน้ำบริเวณนี้มีต้นไผ่ปลูกเรียงราย  เต็มไปหมดสองฝั่งออน  ช้างที่ลากซุงได้นอนแช่น้ำและกินต้นไผ่เป็นอาหารอย่างมีความสุข  ชาวบ้านผ่านไปพบเห็นทุก ๆ วัน  จึงได้ขนานนามเรียก "แช่ช้าง" จนถึงปัจจุบัน

อาณาเขต

                  ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นพื้นที่ราบลุ่มด้านทิศใต้ของแม่น้ำแม่ออน และมีคลองชลประทานตัดผ่านในเขตพื้นที่  2 สาย จึงทำให้มีน้ำใช้พอสมควร  สภาพดินฟ้าอากาศทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ  มีแหล่งน้ำทางการเกษตรที่สำคัญ ประกอบด้วย  ชลประทานแม่กวง  และน้ำแม่ออน  มีอาณาเขตติดต่อ  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลสันกำแพง  ตำบลทรายมูล และ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง โดยใช้ลำน้ำแม่ออนเป็นแนวแบ่งเขต   ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลห้วยยาบ  กิ่งอำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน โดยใช้เหมืองฮ่องอีแจ้เป็นแนวแบ่งเขต  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง โดยใช้เหมืองลึกเป็นแนวแบ่งเขต  และทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง โดยใช้แนวคันนาเป็นแนวแบ่งเขต

เขตการปกครอง

                  ตำบลแช่ช้าง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย     หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว , หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม , หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา , หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก , หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน  , หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ , หมู่ที่ 7 บ้านป่าไผ่กลาง , หมู่ที่ 8 บ้านป่าไผ่ใต้ , หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย  และหมู่ที่ 10 บ้านแม่ซ้อ - โค้งงาม

                  จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง  จำนวน 8 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ บ้านดอยยาว , หมู่ที่ บ้านม่วงชุม , หมู่ที่ บ้านป่าเปา , หมู่ที่ บ้านดงขี้เหล็ก , หมู่ที่ บ้านดอนปีน  , หมู่ที่ บ้านป่าไผ่เหนือ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงประมาณ 78%  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง  บางส่วนอีก 22%   หมู่ที่ บ้านป่าไผ่ใต้  พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล  พื้นที่ส่วนที่อยู่ อบต. ไม่มีจำนวนประชากร , หมู่ที่ บ้านหัวฝาย  และหมู่ที่ 10 บ้านแม่ซ้อ - โค้งงาม

ประชากร

                  ประชาชนของตำบลแช่ช้างส่วนใหญ่เป็นไทยเมือง , ไทยยอง  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,994 คน  แยกเป็นชาย 2,404 คน  หญิง 2,590 คน  ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม  2561 ) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,389 ครัวเรือน  ( ข้อมูล ณ วันที่ เดือนกันยายน  2561 )

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านดอยยาว

269

279

548

2

บ้านม่วงชุม

174

180

354

3

บ้านป่าเปา

361

370

731

4

บ้านดงขี้เหล็ก

432

506

938

5

บ้านดอนปีน

697

781

1,478

6

บ้านป่าไผ่เหนือ

88

83

171

9

บ้านหัวฝาย

183

177

360

10

บ้านแม่ซ้อ - โค้งงาม

200

214

414

รวม

2,404

2,590

4,994

 สภาพเศรษฐกิจ

                     ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  เช่น ปลูกข้าว  ทำไร่ยาสูบ  ทำสวน  พืชผัก  กระเทียม  พริกขี้หนู  แตงโม  แตงไทย แตงกวา ฯลฯ  นอกจากการเพาะปลูกพืชแล้ว  ยังทำการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โคนม  ควบคู่กับการรับจ้างภายในตำบล  และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม


 1. สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่      จำนวน   4   แห่ง 

     2. สถานประกอบการขนาดกลาง                         จำนวน   8   แห่ง     

3. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก                          จำนวน  5   แห่ง

สถานประกอบการด้านการบริการ

                 1. ปั๊มน้ำมัน    จำนวน  1  แห่ง     2. ปั๊มน้ำมันหลอด    จำนวน  3   แห่ง     3. หอพัก    จำนวน  5   แห่ง     

                 4. สถานที่จำหน่ายอาหารและร้านอาหาร   จำนวน   3  แห่ง   

5. ร้านค้า    จำนวน  29  แห่ง     6. โรงสีข้าว     จำนวน  3  แห่ง       

7. โรงงานบรรจุแก๊ส     จำนวน  2  แห่ง       8. ร้านเสริมสวย    จำนวน  3   แห่ง

สภาพทางสังคม

ด้านการศึกษา    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา   มีนักเรียนจำนวน  43 คน  และมีครู จำนวน 3 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561   มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดดอนปีน  โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระบบรวมศูนย์โรงเรียนที่โรงเรียนบ้าน    แช่ช้าง   ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง    มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลแช่ช้าง  จำนวน 1 แห่ง   และมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน 8 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                  วัด   จำนวน   4  แห่ง   และ    โบสถ์    จำนวน   แห่ง 

ด้านสาธารณสุข

                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  มีจำนวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ บ้านดอยยาว  ตำบลแช่ช้าง  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่   มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จำนวน  5  คน  แยกเป็น ชาย 2 คน  และหญิง 3 คน

 การบริการพื้นฐาน

การคมนาคมและขนส่ง    การคมนาคมในตำบลแช่ช้าง  มีเส้นทางหลัก 3 สาย  ประกอบด้วยท   สายเชียงใหม่ - แม่ออน  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์  , สายสันกำแพง - บ้านธิ  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์    และสายแช่ช้าง - ร้องก่องข้าว  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์

การเดินทางเข้าสู่ตำบล   ถนนสายเชียงใหม่ – แม่ออน   เริ่มจากสี่แยกดอนจั่น  มาตามเส้นทางถึงสี่แยกบ้านดอยยาว ประมาณ 16 กิโลเมตร  เลี้ยวซ้ายตามถนนบ้านธิ - สันกำแพง  ประมาณ 1 กิโลเมตร  และเลี้ยวขวาเข้าบ้านป่าเปา  เป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร 

***************************

                 

16 สิงหาคม 2562
home ยุทธศาสตร์-วิสัยทัศน์-และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

1.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

 คุณภาพชีวิตดี  เศรษฐกิจดี  มีความรู้ที่ทันสมัย 

ใส่ใจวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม                           

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 2.  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

             1 . จัดให้มีและบำรุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             2.  บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

             3 . ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพ

             4.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             5   ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

             6 . อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

             7. พัฒนา อบต.ให้เป็นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

 3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

             1.  การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว

             2.  ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้พอเพียง

                  3.  เด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษา มีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น

             4 . สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลภาวะ

             5.  ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี

             6.  ประเพณีวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้

                  7.  อบต.แช่ช้าง มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

16 สิงหาคม 2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พันธกิจ          จัดให้มีและบำรุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์    การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อย่างน้อย ร้อยละ 90

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.พัฒนาด้านการคมนาคมและการติดต่อสื่อสารให้มีความสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง

 

มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

2. พัฒนาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ระบบน้ำได้มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอ

3.ปรับปรุงระบบการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ

มีระบบการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะที่ได้มาตรฐานขึ้น

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์  ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้พอเพียง

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดี อย่างน้อยร้อยละ90

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม

2.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนตลออจนการรณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย

3.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนใน

ชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

พันธกิจ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลภาวะ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ชุมชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อม

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

2.การควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะ

จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการบำบัดและจัดการขยะเพิ่มขึ้น

4. ยุทธศาสตร์การด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ         อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

เป้าประสงค์ ประเพณีวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ประชาชนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา  ร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 90

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา และจริยธรรมประชาชน

ร้อยละของประชาชนในตำบลแช่ช้างเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีเพิ่มขึ้น

2.การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนประชาชนร่วมบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น

 

16 สิงหาคม 2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (ต่อ)

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

พันธกิจ 1. ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

          2. ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพ

เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี

     2. เด็กเยาวชนได้รับการศึกษามีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น อย่างน้อย ร้อยละ90

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามอัธยาศัย

2. การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น

3. การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตมากขึ้น

6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

พันธกิจ 1. ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

          2. ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพ

เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี

      2. เด็กเยาวชนได้รับการศึกษามีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น อย่างน้อย ร้อยละ90

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามอัธยาศัย

2. การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น

3. การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตมากขึ้น

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พันธกิจ   พัฒนา อบต.ให้เป็นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์    อบต.แช่ช้าง มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล      

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  การบริหารงานของ อบต.มีความประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการ

ให้บริการจาก อบต.

2. การพัฒนาองค์กรสำนักงานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

มีการสนับสนุน  ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

3. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับ

บริการจาก อบต.

16 สิงหาคม 2562
ยุทธศาสตร์-วิสัยทัศน์-และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

1.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

 คุณภาพชีวิตดี  เศรษฐกิจดี  มีความรู้ที่ทันสมัย 

ใส่ใจวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม                           

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 2.  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

             1 . จัดให้มีและบำรุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             2.  บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

             3 . ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพ

             4.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             5   ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

             6 . อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

             7. พัฒนา อบต.ให้เป็นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

 3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

             1.  การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว

             2.  ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้พอเพียง

                  3.  เด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษา มีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น

             4 . สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลภาวะ

             5.  ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี

             6.  ประเพณีวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้

                  7.  อบต.แช่ช้าง มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

16 สิงหาคม 2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พันธกิจ          จัดให้มีและบำรุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์    การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อย่างน้อย ร้อยละ 90

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.พัฒนาด้านการคมนาคมและการติดต่อสื่อสารให้มีความสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง

 

มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

2. พัฒนาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ระบบน้ำได้มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอ

3.ปรับปรุงระบบการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ

มีระบบการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะที่ได้มาตรฐานขึ้น

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์  ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้พอเพียง

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดี อย่างน้อยร้อยละ90

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม

2.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนตลออจนการรณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย

3.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนใน

ชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

พันธกิจ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลภาวะ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ชุมชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อม

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

2.การควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะ

จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการบำบัดและจัดการขยะเพิ่มขึ้น

4. ยุทธศาสตร์การด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ         อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

เป้าประสงค์ ประเพณีวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ประชาชนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา  ร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 90

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา และจริยธรรมประชาชน

ร้อยละของประชาชนในตำบลแช่ช้างเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีเพิ่มขึ้น

2.การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนประชาชนร่วมบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น

 

16 สิงหาคม 2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (ต่อ)

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

พันธกิจ 1. ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

          2. ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพ

เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี

     2. เด็กเยาวชนได้รับการศึกษามีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น อย่างน้อย ร้อยละ90

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามอัธยาศัย

2. การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น

3. การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตมากขึ้น

6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

พันธกิจ 1. ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

          2. ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพ

เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี

      2. เด็กเยาวชนได้รับการศึกษามีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น อย่างน้อย ร้อยละ90

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามอัธยาศัย

2. การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น

3. การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตมากขึ้น

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พันธกิจ   พัฒนา อบต.ให้เป็นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์    อบต.แช่ช้าง มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล      

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  การบริหารงานของ อบต.มีความประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการ

ให้บริการจาก อบต.

2. การพัฒนาองค์กรสำนักงานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

มีการสนับสนุน  ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

3. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับ

บริการจาก อบต.

16 สิงหาคม 2562
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

1. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

                        พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีขอบข่ายงานที่กว้างขวางอีกทั้ง  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้

          (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

          (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

          (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

          (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

          (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

          (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร

 

          (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต อบต. ดังต่อไปนี้

          (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

          (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

          (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

          (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

          (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

          (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

          (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

          (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

          (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

          (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

          (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

          (12) การท่องเที่ยว

          (13) การผังเมือง

                       อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลข้างต้นไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร  ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว  ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย

                   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้  แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

                   ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น  โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ  พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม  โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง

                   นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้  ทั้งนี้  เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

2.  อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

                   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

                        (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

          (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

          (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

          (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

          (5) การสาธารณูปการ

          (6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

          (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

          (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

          (9) การจัดการศึกษา

          (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

          (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

          (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

          (14) การส่งเสริมกีฬา

          (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน

          (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

          (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

          (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

          (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

          (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

          (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

          (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

          (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

          (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          (25) การผังเมือง

          (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

          (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

          (28) การควบคุมอาคาร

          (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

             *******************************************

 

(เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2561)

 

16 สิงหาคม 2562
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

1. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

                        พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีขอบข่ายงานที่กว้างขวางอีกทั้ง  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้

          (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

          (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

          (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

          (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

          (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

          (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร

 

          (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต อบต. ดังต่อไปนี้

          (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

          (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

          (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

          (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

          (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

          (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

          (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

          (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

          (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

          (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

          (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

          (12) การท่องเที่ยว

          (13) การผังเมือง

                       อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลข้างต้นไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร  ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว  ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย

                   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้  แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

                   ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น  โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ  พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม  โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง

                   นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้  ทั้งนี้  เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

2.  อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

                   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

                        (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

          (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

          (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

          (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

          (5) การสาธารณูปการ

          (6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

          (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

          (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

          (9) การจัดการศึกษา

          (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

          (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

          (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

          (14) การส่งเสริมกีฬา

          (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน

          (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

          (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

          (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

          (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

          (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

          (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

          (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

          (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

          (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          (25) การผังเมือง

          (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

          (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

          (28) การควบคุมอาคาร

          (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

             *******************************************

 

(เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2561)

 

16 สิงหาคม 2562
language หนังสือราชการกรม
public
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)
นายก อบต.แช่ช้าง

สายตรง
นายก อบต.แช่ช่าง

โทร.083-7601767

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
 ปลัด อบต.แช่ช้าง

 

ระบบ